زمین لرزه در سوئد و آلمان بدنبال حکم دیوان دادگستری اروپا: اعضای خانواده نوجوانان پناهجو می بایست به آنها ملحق شوند، حتی پس از ۱۸ سالگی https://t.me/joinchat/AAAAAEEl9ZYt-V4ahiSMdQ

زمین لرزه در سوئد و آلمان بدنبال حکم  دیوان دادگستری اروپا: اعضای خانواده نوجوانان پناهجو می بایست به آنها ملحق شوند، حتی پس از ۱۸ سالگی
https://t.me/joinchat/AAAAAEEl9ZYt-V4ahiSMdQ
زمین لرزه در سوئد و آلمان بدنبال حکم دیوان دادگستری اروپا: اعضای خانواده نوجوانان پناهجو می بایست به آنها ملحق شوند، حتی پس از ۱۸ سالگی
https://t.me/joinchat/AAAAAEEl9ZYt-V4ahiSMdQ