قسمت اول 1-کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار پولی است که شما میتوانید در جریان تعقیب یک برنامه جایگزینی و استقرار مشخص شده از طرف اداره کار دریافت کنید. اگر شما دارای فرزند یا مسکن شخصی هستید میتوانید اضافه پرداخت جاگزینی و استقرار و کمک مالی برای مسکن را نیز دریافت کنید. آیا میتوانم از کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار بهره مند شوم؟ شما میتوانید کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار را دریافت کنید، اگر دارای شرایط زیر باشید: • اگر بین سنین 20–64 سال هستید و یا اگر 18–20 ساله هستید و بدون والدین خود در سوئد زندگی می کنید • اگر شما اجازه اقامت را بعنوان یک پناهنده سیاسی، پناهنده سهمیه و یا مستلزم حفاظت جانی و یا اجازه اقامت را به دلیل بستگی به یک فرد که اجازه اقامت را به عنوان یک پناهنده سیاسی، پناهنده سهمیه و یا مستلزم حفاظت جانی است، دریافت کرده اید • اگر دارای برنامه جایگزینی و استقرار نزد اداره کارهستید. چه مقدار پول دریافت خواهم کرد؟ میزان پول به حد برنامه جایگزینی و استقرار تان بستگی دارد: • اگر کل وقته سهم میگیرید مبلغ 308 کرون در روز دریافت خواهید کرد. • اگر به میزان 75 در صد سهم میگیرید مبلغ 231 کرون در روز دریافت خواهید کرد. • اگر به میزان 50 در صد سهم میگیرید مبلغ 154 کرون در روز دریافت خواهید کرد. • اگر به میزان 25 در صد سهم میگیرید مبلغ 77 کرون در روز دریافت خواهید کرد. شما میتوانید کمک مالی بخاطر جاگزینی و استقرار را طی پنج روز در هفته دریافت کنید. همچنین شما میتوانید کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار را طی مدت که برای ترتیب و تنظیم برنامه جایگزینی و استقرار اهتمام می ورزید، دریافت کنید. در چنین حالت روزی 231 کرون طی پنج روز در هفته دریافت میکنید. اگر شما در همه فعالیت های مشخص شده سهم نمی گیرید در آنصورت ممکن است حقوق کمتر نسبت به آنچه که در اینجا نوشته شده است، دریافت کنید. کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار را به چه شیوه دریافت کنم؟ 1۔ از طریق درخواست از ادارهٔ کار کمک مالی بابت جاگزینی و استقرا ر را از اداره کار تقاضا میکنید. تصمیم در باره کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار از طرف کاراتخاذ میشود. 2۔ گزارش ماهانه را به اداره کار تحویل دهید. بعد از گذشت هر ماه باید اداره کار را در جریان بگذارید که شما در فعالیت های خود شرکت کرده اید و علل غیبت احتمالی خود را شرح دهید. این امر را توسط یک فرم به نام گزارش ماهانه برای کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار که آنرا از کار دریافت میکنید، انجام میدهید. 3۔ پرداخت پول از طرف ادارهٔ صندوق بیمه پول چهار تا نه روز بعد از اینکه اداره صندوق بیمه تصمیم در مورد پرداخت را ازادره کار تحویل بگیرد، پرداخت میشود. اضافه پرداخت جاگزینی و استقرار یا کمک هزینه مسکن عموما همزمان با کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار پرداخت میشود. پرداخت پول در روزهای چهارشنبه و جمعه صورت میگیرد. حوالی کریسمس و تعطیلات دیگر ممکن است پرداخت در روزهای دیگری صورت بگیرد.

قسمت اول


1-کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار


کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار پولی است که شما میتوانید در جریان تعقیب یک برنامه جایگزینی و استقرار مشخص شده از طرف اداره کار دریافت کنید. اگر شما دارای فرزند یا مسکن شخصی هستید میتوانید اضافه پرداخت جاگزینی و استقرار و کمک مالی برای مسکن را نیز دریافت کنید.
آیا میتوانم از کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار بهره مند شوم؟
شما میتوانید کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار را دریافت کنید، اگر دارای شرایط زیر باشید:

• اگر بین سنین 20–64 سال هستید و یا اگر 18–20 ساله هستید و بدون والدین خود در سوئد زندگی می کنید

• اگر شما اجازه اقامت را بعنوان یک پناهنده سیاسی، پناهنده سهمیه و یا مستلزم حفاظت جانی و یا اجازه اقامت را به دلیل بستگی به یک فرد که اجازه اقامت را به عنوان یک پناهنده سیاسی، پناهنده سهمیه و یا مستلزم حفاظت جانی است، دریافت کرده اید

• اگر دارای برنامه جایگزینی و استقرار نزد اداره کارهستید.

چه مقدار پول دریافت خواهم کرد؟
میزان پول به حد برنامه جایگزینی و استقرار تان بستگی دارد:
• اگر کل وقته سهم میگیرید مبلغ 308 کرون در روز دریافت خواهید کرد.

• اگر به میزان 75 در صد سهم میگیرید مبلغ 231 کرون در روز دریافت خواهید کرد.

• اگر به میزان 50 در صد سهم میگیرید مبلغ 154 کرون در روز دریافت خواهید کرد.• اگر به میزان 25 در صد سهم میگیرید مبلغ 77 کرون در روز دریافت خواهید کرد.

شما میتوانید کمک مالی بخاطر جاگزینی و استقرار را طی پنج روز در هفته دریافت کنید.
همچنین شما میتوانید کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار را طی مدت که برای ترتیب و تنظیم برنامه جایگزینی و استقرار اهتمام می ورزید، دریافت کنید. در چنین حالت روزی 231 کرون طی پنج روز در هفته دریافت میکنید.
اگر شما در همه فعالیت های مشخص شده سهم نمی گیرید در آنصورت ممکن است حقوق کمتر نسبت به آنچه که در اینجا نوشته شده است، دریافت کنید.
کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار را به چه شیوه دریافت کنم؟

1۔ از طریق درخواست از ادارهٔ کار
کمک مالی بابت جاگزینی و استقرا ر را از اداره کار تقاضا میکنید. تصمیم در باره کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار از طرف کاراتخاذ میشود.

2۔ گزارش ماهانه را به اداره کار تحویل دهید.
بعد از گذشت هر ماه باید اداره کار را در جریان بگذارید که شما در فعالیت های خود شرکت کرده اید و علل غیبت احتمالی خود را شرح دهید. این امر را توسط یک فرم به نام گزارش ماهانه برای کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار که آنرا از کار دریافت میکنید، انجام میدهید.

3۔ پرداخت پول از طرف ادارهٔ صندوق بیمه
پول چهار تا نه روز بعد از اینکه اداره صندوق بیمه تصمیم در مورد پرداخت را ازادره کار تحویل بگیرد، پرداخت میشود.
اضافه پرداخت جاگزینی و استقرار یا کمک هزینه مسکن عموما همزمان با کمک مالی بابت جاگزینی و استقرار پرداخت میشود.
پرداخت پول در روزهای چهارشنبه و جمعه صورت میگیرد. حوالی کریسمس و تعطیلات دیگر ممکن است پرداخت در روزهای دیگری صورت بگیرد.