آیا میتوانم کمک برای درخواست یکی از کمکهای مالی برخوردار شوم؟ بله. شیوه های مختلفی برای کمک گرفتن در باره کمک مالی که شما مستحق آن هستید و نیز شیوه درخواست کردن، وجود دارد. 1۔ در باره کمک های مالی مختلف در این وبسایت بخوانید. اطلاعت به زبان سوئدی و انگلیسی موجود است. اگر زبان سوئدی می فهمید و دارای هویت الیکترونیکی هستید می توانید شخصاَ اقدام نموده توسط ورود به « لینک در اخر متن » ثبت و درخواست بپردازید . « صفحات من » فقط به زبان سوئدی است. https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/login 2۔ به یکی از دفاتر خدماتی اداره صندوق مالی مراجعه کنید. در آنجا میتوانید با کارکنان اداره صندوق ملاقات کنید و در راستای آگاهی حاصل نمودن از کمک های مالی که شما مستحق آن هستید و شیوه درخواست آن کمک بگیرید در لینک زیر یکی از دفتر خدماتی را جستجو کنید https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/kontakt/kundcenter_privat/besoka_oss 3۔ نوبت برای صحبت تلفنی به زبان خود دریافت کنید. شما میتوانید با یکی از کارکنان به زبانهای مختلف بطور مثال عربی، تگرینیا، فارسی، انگلیسی، ترکی، فرانسوی، اسپانیایی یا آلمانی صحبت کنید. کارکنان میتوانند برای درخواست کمک مالی به شما کمک کنند. https://goo.gl/BURH4v 4۔ سوال و جواب به زبان انگلیسی در مجلس و اتاق مشتریان. شما میتوانید سوالات عمومی در باره کمک های مالی از اداره صندوق مالی را مطرح کنید و به زبان انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و هلندی پاسخ دریافت کنید. مجمع مشتریان به زبان های دیگر در لینک زیر https://goo.gl/CAQjvK

آیا میتوانم کمک برای درخواست یکی از کمکهای مالی برخوردار شوم؟

بله. شیوه های مختلفی برای کمک گرفتن در باره کمک مالی که شما مستحق آن هستید و نیز شیوه درخواست کردن، وجود دارد.

1۔ در باره کمک های مالی مختلف در این وبسایت بخوانید.

اطلاعت به زبان سوئدی و انگلیسی موجود است.

اگر زبان سوئدی می فهمید و دارای هویت الیکترونیکی هستید می توانید شخصاَ اقدام نموده توسط ورود به « لینک در اخر متن » ثبت و درخواست بپردازید . « صفحات من » فقط به زبان سوئدی است.

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/login


2۔ به یکی از دفاتر خدماتی اداره صندوق مالی مراجعه کنید.

در آنجا میتوانید با کارکنان اداره صندوق ملاقات کنید و در راستای آگاهی حاصل نمودن از کمک های مالی که شما مستحق آن هستید و شیوه درخواست آن کمک بگیرید

در لینک زیر یکی از دفتر خدماتی را جستجو کنید

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/kontakt/kundcenter_privat/besoka_oss

3۔ نوبت برای صحبت تلفنی به زبان خود دریافت کنید.

شما میتوانید با یکی از کارکنان به زبانهای مختلف بطور مثال عربی، تگرینیا، فارسی، انگلیسی، ترکی، فرانسوی، اسپانیایی یا آلمانی صحبت کنید. کارکنان میتوانند برای درخواست کمک مالی به شما کمک کنند.


https://goo.gl/BURH4v

4۔ سوال و جواب به زبان انگلیسی در مجلس و اتاق مشتریان.

شما میتوانید سوالات عمومی در باره کمک های مالی از اداره صندوق مالی را مطرح کنید و به زبان انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و هلندی پاسخ دریافت کنید.

مجمع مشتریان به زبان های دیگر در لینک زیر

https://goo.gl/CAQjvK