بعد از دریافت اجازه اقامت در سوئد در اینجا میتوانید بخوانید که اداره صندوق بیمه چیست و بعد از دریافت اجازه اقامت دایمی و یا موقت در سوئد، مستحق چگونه کمک های مالی میشوید. اداره صندوق بیمه چیست؟ این فیلم برای شما است که تازه به سوئد آمده‌اید و شامل کمک‌نقدی جابه‌جایی می‌شوید. سلام و به اداره بیمه‌ اجتماعی خوش‌آمدید! اداره صندوق بیمه یکی از سازمانهای دولتی است و مسئولیت پرداخت پول به خانواده های دارای اطفال، افراد بیمار و معلولین است. پولهای پرداختی، کمک مالی نامیده میشوند. فرق بین اداره صندوق بیمه و یک شرکت خصوصی بیمه چیست؟ با داشتن اجازه اقامت در سوئد و سن حد اقل ۱۶ سال شما نزد اداره صندوق بیمه تحت پوشش بیمه قرار دارید. باید خود را در اداره صندوق بیمه ثبت نام کنم؟ اگر قرار است درخواست کمک مالی کنید   نخیر، در چنین صورت نیاز به ثبت نام ندارید. هر گاه شما درخواست یکی از کمکهای مالی اقدام میکنید، اداره صندوق بیمه، بررسی خواهد کرد که آیا شما مستحق آن کمک مالی هستید. اگر مستحق شناخته شوید بطور اتوماتیک ثبت نام خواهید شد. اگر قرار است کمک مالی درخواست نکنید   نخیر، در چنین صورت نیاز به ثبت نام ندارید. اگر تقاضای یکی از کمک مالی را ندارید در چنین صورت نمیتوانید خود را در اداره صندوق بیمه ثبت نام نمائید.  دارای فرزند هستید   هرگاه شما فرزند دارید اگر شما طفل یا کودک کمتر از 16 سال دارید، بعد از آن که ثبت ادارۀ احوال نفوس گردیدید، ما با شما تماس برقرار میکنیم. در آن هنگام ما بررسی خواهیم کرد هرگاه شما مستحق دریافت "کمک اقتصادی برای اطفال" و یا دیگر انواع کمک های اقتصادی برای خانواده های طفلدار، گردید. هرگاه شما فرزندانی دارید که بیشتر از 16 سال سن دارند باید این موضوع را به ادارۀ بیمه اطلاع بدهید. در آن هنگام ما بررسی خواهیم نمود هرگاه شما مستحق دریافت کمک های تمدید شدۀ اقتصادی برای اطفال و یا دیگر انواع کمک های اقتصادی گردید. شما میتوانید از آمدن فرزندان تان (به سوئد) به یکی از ادارات ما اطلاع بدهید. هرگاه شما بدون اطفال وارد سوئد شده اید در آن صورت نیاز ندارید کاری کنید. ولی اگر کودکان تان بعد از شما وارد سوئد میگردند باید از این موضوع به ادارۀ بیمه اطلاع بدهید. در آن هنگام ما بررسی خواهیم نمود هرگاه شما مستحق دریافت کمک اقتصادی برای اطفال و یا دیگر کمک های اقتصادی برای خانواده های دارای فرزند شوید. شما میتوانید از آمدن کودکان تان (به سوئد) به یکی از ادارات ما اطلاع بدهید در لینک زیر https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/kontakt/kundcenter_privat/besoka_oss

بعد از دریافت اجازه اقامت در سوئد

در اینجا میتوانید بخوانید که اداره صندوق بیمه چیست و بعد از دریافت اجازه اقامت دایمی و یا موقت در سوئد، مستحق چگونه کمک های مالی میشوید.

اداره صندوق بیمه چیست؟

این فیلم برای شما است که تازه به سوئد آمده‌اید و شامل کمک‌نقدی جابه‌جایی می‌شوید.سلام و به اداره بیمه‌ اجتماعی خوش‌آمدید!

اداره صندوق بیمه یکی از سازمانهای دولتی است و مسئولیت پرداخت پول به خانواده های دارای اطفال، افراد بیمار و معلولین است. پولهای پرداختی، کمک مالی نامیده میشوند.

فرق بین اداره صندوق بیمه و یک شرکت خصوصی بیمه چیست؟

با داشتن اجازه اقامت در سوئد و سن حد اقل ۱۶ سال شما نزد اداره صندوق بیمه تحت پوشش بیمه قرار دارید.


باید خود را در اداره صندوق بیمه ثبت نام کنم؟

اگر قرار است درخواست کمک مالی کنید

 

نخیر، در چنین صورت نیاز به ثبت نام ندارید. هر گاه شما درخواست یکی از کمکهای مالی اقدام میکنید، اداره صندوق بیمه، بررسی خواهد کرد که آیا شما مستحق آن کمک مالی هستید. اگر مستحق شناخته شوید بطور اتوماتیک ثبت نام خواهید شد.

اگر قرار است کمک مالی درخواست نکنید

 

نخیر، در چنین صورت نیاز به ثبت نام ندارید. اگر تقاضای یکی از کمک مالی را ندارید در چنین صورت نمیتوانید خود را در اداره صندوق بیمه ثبت نام نمائید.


 دارای فرزند هستید

 

هرگاه شما فرزند دارید

اگر شما طفل یا کودک کمتر از 16 سال دارید، بعد از آن که ثبت ادارۀ احوال نفوس گردیدید، ما با شما تماس برقرار میکنیم. در آن هنگام ما بررسی خواهیم کرد هرگاه شما مستحق دریافت "کمک اقتصادی برای اطفال" و یا دیگر انواع کمک های اقتصادی برای خانواده های طفلدار، گردید.

هرگاه شما فرزندانی دارید که بیشتر از 16 سال سن دارند باید این موضوع را به ادارۀ بیمه اطلاع بدهید. در آن هنگام ما بررسی خواهیم نمود هرگاه شما مستحق دریافت کمک های تمدید شدۀ اقتصادی برای اطفال و یا دیگر انواع کمک های اقتصادی گردید. شما میتوانید از آمدن فرزندان تان (به سوئد) به یکی از ادارات ما اطلاع بدهید.

هرگاه شما بدون اطفال وارد سوئد شده اید در آن صورت نیاز ندارید کاری کنید. ولی اگر کودکان تان بعد از شما وارد سوئد میگردند باید از این موضوع به ادارۀ بیمه اطلاع بدهید. در آن هنگام ما بررسی خواهیم نمود هرگاه شما مستحق دریافت کمک اقتصادی برای اطفال و یا دیگر کمک های اقتصادی برای خانواده های دارای فرزند شوید. شما میتوانید از آمدن کودکان تان (به سوئد) به یکی از ادارات ما اطلاع بدهید

در لینک زیر

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/kontakt/kundcenter_privat/besoka_oss