کمک های مالی برای افراد دارای اجازه اقامت چیست ؟ شایعترین کمک های مالی که احتمال دارد بعد از دریافت اجازه اقامت شما مستحق آن باشید. کمک مالی بابت استقرار Etableringsersättning کمک هزینه فرزند Barnbidrag کمک مالی هنگام مرخصی والدین Föräldrapenning کمک هزینه مسکن Bostadsbidrag حمایت مالی بابت نفقه اولاد Underhållsstöd کمک مالی بخاطر مراقبت ویژه از فرزند Vårdbidrag کارت اتحادیه اروپا EU-kort حمایت مالی بخاطر معالجه دندان Tandvårdsstöd سایر کمک های مالی Övriga ersättningar منبع :کار و زندگی در سوئد :

کمک های مالی برای افراد دارای اجازه اقامت چیست ؟

شایعترین کمک های مالی که احتمال دارد بعد از دریافت اجازه اقامت شما مستحق آن باشید.

کمک مالی بابت استقرار
Etableringsersättning

کمک هزینه فرزند
Barnbidrag

کمک مالی هنگام مرخصی والدین
Föräldrapenning

کمک هزینه مسکن
Bostadsbidrag

حمایت مالی بابت نفقه اولاد
Underhållsstöd

کمک مالی بخاطر مراقبت ویژه از فرزند
Vårdbidrag

کارت اتحادیه اروپا EU-kort

حمایت مالی بخاطر معالجه دندان Tandvårdsstöd

سایر کمک های مالی Övriga ersättningar
منبع :کار و زندگی در سوئد :