لینک بازدید شاه از سوئد 👇👇👇 https://www.oppetarkiv.se/video/3143775 نگاهی به گذشته لازم به ذکر است این فیلم تنها برای آی پی های سوئد قابل پخش است چنانچه در سوئد هستید میتوانید این فیلم را مشاهده فرمایید . بازدید شاه از سوئد ۵۷ سال پیش زمانی که به این کشور آمد آیا تصور میکرد چند سال بعد مردمش در این کشور آواره و پناهنده شوند ؟

لینک بازدید شاه از سوئد 👇👇👇

https://www.oppetarkiv.se/video/3143775

نگاهی به گذشته
لازم به ذکر است این فیلم تنها برای آی پی های سوئد قابل پخش است
چنانچه در سوئد هستید میتوانید این فیلم را مشاهده فرمایید .

بازدید شاه از سوئد ۵۷ سال پیش زمانی که به این کشور آمد
آیا تصور میکرد چند سال بعد مردمش در این کشور آواره و پناهنده شوند ؟