https://goo.gl/vxntBN دولت میخواهد که فقط وفقط کسی که اقامت سه ساله بعنوان پناهنده دریافت کرده امکان ملحق شدن به خانواده اش را داشته باشد. به این مفهوم که شوهر/​همسرزن /شریک زندگی به ثبت رسیده/ همخانه و فرزندان آن فرد بتوانند درخواست اجازه اقامت کنند. فردی که اجازه اقامت یکساله  بدلیل نیاز به حمایت دریافت کرده است او میتواند حق دوباره پیوستن به خانواده اش را داشته باشد درصورتیکه قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی کرده باشد. دربرخی موارد حتی کودکان تنهای بی سرپرستی که بدلیل گزینه وضعیت حمایتی اقامت دریافت میکنند امکان این را دارند که به خانواده خود ملحق شوند، حتی اگرچنانچه پس از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی کرده باشند. شرط تأمین امرارمعاش برای ملحق شدن مجدد به خانواده برای آنهایی که حق پیوستن مجدد به خانواده خود را دارند شرطش این است که او بتواند خرجی خود و خانواده ای که اجازه اقامت دریافت میکند را تأمین کند. و همچنین ملزم است که خانواده مسکنی با استاندارد و به اندازه کافی برای همه داشته باشد. شرط تأمین امرارمعاش برای فردی که پناهنده است و یا اینکه گزینه دلیل بر حمایت دارد و فامیلش درخلال سه ماه پس از دریافت اجازه اقامت تقاضای اجازه اقامت میکند، شامل نمیشود. این تغییردر شرط تأمین امرارمعاش شامل کودکان، و یا خویشاندانی که حداکثر تا تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ درخواست اجازه اقامت کرده باشدند نمیشود (تاریخ برمبنای لایحه پیشنهادی). وبگاه اداره مهاجرین تا تاریخی که این تغییرات قانون به اجرا گذاشته شود بطورمرتب آخرین اطلاعات روز را مینویسد

https://goo.gl/vxntBN

دولت میخواهد که فقط وفقط کسی که اقامت سه ساله بعنوان پناهنده دریافت کرده امکان ملحق شدن به خانواده اش را داشته باشد. به این مفهوم که شوهر/​همسرزن /شریک زندگی به ثبت رسیده/ همخانه و فرزندان آن فرد بتوانند درخواست اجازه اقامت کنند.

فردی که اجازه اقامت یکساله  بدلیل نیاز به حمایت دریافت کرده است او میتواند حق دوباره پیوستن به خانواده اش را داشته باشد درصورتیکه قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی کرده باشد. دربرخی موارد حتی کودکان تنهای بی سرپرستی که بدلیل گزینه وضعیت حمایتی اقامت دریافت میکنند امکان این را دارند که به خانواده خود ملحق شوند، حتی اگرچنانچه پس از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی کرده باشند.

شرط تأمین امرارمعاش برای ملحق شدن مجدد به خانواده

برای آنهایی که حق پیوستن مجدد به خانواده خود را دارند شرطش این است که او بتواند خرجی خود و خانواده ای که اجازه اقامت دریافت میکند را تأمین کند. و همچنین ملزم است که خانواده مسکنی با استاندارد و به اندازه کافی برای همه داشته باشد.

شرط تأمین امرارمعاش برای فردی که پناهنده است و یا اینکه گزینه دلیل بر حمایت دارد و فامیلش درخلال سه ماه پس از دریافت اجازه اقامت تقاضای اجازه اقامت میکند، شامل نمیشود.

این تغییردر شرط تأمین امرارمعاش شامل کودکان، و یا خویشاندانی که حداکثر تا تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ درخواست اجازه اقامت کرده باشدند نمیشود (تاریخ برمبنای لایحه پیشنهادی).

وبگاه اداره مهاجرین تا تاریخی که این تغییرات قانون به اجرا گذاشته شود بطورمرتب آخرین اطلاعات روز را مینویسد