یکی از قوانین که شامل افرادی میشه که از اداره مهاجرت جواب منفی گرفتن اینکه در صورتی که ۴ ماه مشغول کار باشند و کارفرما مربوطه تضمین کنه اون شخص استخدام میکنه تا یک سال میتونن بعد از جواب منفی از دادگاه سوم تا ۱۴ روز بعد درخواستشونو تسلیم اداره مهاجرت کنند مبنی بر تغییر در خواست پناهندگی به اقامت کاری . زمانی که از کارمند اداره مهاجرت درباره میزان حقوق شخص پرسیدم جواب داد : حداقل حقوق شخص باید ۱۳ هزار کرون قبل از مالیات باشه . خبر های سوئد با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید . خوشحال میشم تجربیاتتون که باعث میشه با به اشتراک گذاشتن اون هموطنانمون موفق بشن برای من ارسال کنید .

یکی از قوانین که شامل افرادی میشه که از اداره مهاجرت جواب منفی گرفتن اینکه
در صورتی که ۴ ماه مشغول کار باشند و کارفرما مربوطه تضمین کنه اون شخص استخدام میکنه تا یک سال میتونن
بعد از جواب منفی از دادگاه سوم
تا ۱۴ روز بعد درخواستشونو تسلیم اداره مهاجرت کنند مبنی بر تغییر در خواست پناهندگی به اقامت کاری .
زمانی که از کارمند اداره مهاجرت درباره میزان حقوق شخص پرسیدم جواب داد :

حداقل حقوق شخص باید ۱۳ هزار کرون قبل از مالیات باشه .


خبر های سوئد با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید .
خوشحال میشم تجربیاتتون که باعث میشه با به اشتراک گذاشتن اون هموطنانمون موفق بشن برای من ارسال کنید .