شما را در یافتن کار در سوئد حمایت می کنیم آیا شما بعنوان پناه جو در سوئد اجازه ی اقامت در یافت کرده اید؟ و یا آیا کسی از نزدیکان شما در طول دو سال اخیر بعنوان پناه جو در طول دوسال اخیر در سوئد اجازه ی اقامت گرفته است؟ در چنین صورتی قانون استفاده از فعالیت های جا افتادن در بازارکار (etableringsinsatser) جهت بعضی از افرادی که جدیداً به سوئد وارد شده اند شامل شما می شود. جهت اطلاعات بیشتر به نزدیکترین اداره ی کاریابی خوش آمدید. اطلاعات بیشتر در سایت اداره ی کاریابی سوئد https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Languages/Persiska-farsy/-ma-shma-ra-dr-yaftn-kar-dr-swyd-hmayt-my-knym.html

 شما را در یافتن کار در سوئد حمایت می کنیمآیا شما بعنوان پناه جو در سوئد اجازه ی اقامت در یافت کرده اید؟ و یا آیا کسی از نزدیکان شما در طول دو سال اخیر بعنوان پناه جو در طول دوسال اخیر در سوئد اجازه ی اقامت گرفته است؟ در چنین صورتی قانون استفاده از فعالیت های جا افتادن در بازارکار (etableringsinsatser) جهت بعضی از افرادی که جدیداً به سوئد وارد شده اند شامل شما می شود.

جهت اطلاعات بیشتر به نزدیکترین اداره ی کاریابی خوش آمدید.


اطلاعات بیشتر در سایت اداره ی کاریابی سوئد
https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Languages/Persiska-farsy/-ma-shma-ra-dr-yaftn-kar-dr-swyd-hmayt-my-knym.html