خیلی از ایرانی ها علاقه ای خاصی به دین باستان ایران یا همون زرتشت دارند که در همین راستا لینک وب سایت انجمن زرتشتیان سوئد میزارم شاید بعضی از دوستان میخوان با ایین زرتشت بیشتر اشنا بشن وب سایت انجمن زرتشتیان سوئد https://zartoshtianstockholm.com/

خیلی از ایرانی ها علاقه ای خاصی به دین باستان ایران یا همون زرتشت دارند که در همین راستا لینک وب سایت انجمن زرتشتیان سوئد میزارم شاید بعضی از دوستان میخوان با ایین زرتشت بیشتر اشنا بشن
وب سایت انجمن زرتشتیان سوئد

https://zartoshtianstockholm.com/