برای کار کردن درسوئد نیاز به اجازه کار داريد. شرایط برای گرفتن اجازه اقامت برای دریافت اجازه کاربایستی یک کار به شما ارائه شده باشد. قبل ازسفربه سوئد بایستی اجازه کار راگرفته باشید. شما نمیتوانید اجازه کاردریافت کنید و وارد به سوئد شويد و جستجوی کار كنيد.  همه مراحل اخذ اجازه اقامت و استخدام قبل از ورود به سوئد بايد انجام شود. برای گرفتن اجازه کار باید: * یک پاسپورت معتبر داشته باشید * کاری به شما ارائه شده باشد که ازنظرشرایط کاری و یا آنچه که درآن شغل یا آن رشته معمول است درسطح قراردادهای صنفی باشد. * به شما حقوقی داده شود که مبلغ آن درسطح قراردادهای صنفی سوئد بوده ویا آن مبلغی که دراین رشته کاری مرسوم است. * دارای یک پیشنهاد کاری باشید که از طریق آن بتوانید زندگی خود را تامین کنید. برای اینکه مشمول شرایط تامین زندگی شوید می بایست در حدی کار کنید که حقوق شما قبل از احتساب مالیات به حداقل ۱۳۰۰۰ کرون در ماه برسد. * کارفرمای شما قصدش این باشد که هنگام شروع کارشما را عضو بیمه درمانی، بیمه عمر، بیمه ایمنی، وبیمه حقوق بازنشستگی کند.                                     بدینصورت درخواست اجازه کار میکنید قاعده اصلی این است که بایستی قبل از سفربه سوئد درخواست اجازه کارکرده واجازه را گرفته باشید. هنگامیکه ازطریق وبگاه درخواست میکنید، برای طرز پرکردن درخواستنامه و مدارکی که باید ضمیمه شود دستورالعمل واضحی دریافت میکنید. انجام کار صحیح آسانتر میشود وامکان دریافت جواب سریعتربیشتر میشود.  ١-پیشنهاد استخدامی برای دریافت اقامت کاری بایستی یک پیشنهاد کاری در سوئد داشته باشید. کارفرمای شما می‌بایست حداقل ده روز قبل از آنکه این پیشنهاد استخدامی ارائه شود، فرصت شغلی مورد نظر را در سوئد، اتحادیه اروپا /منطقه همکاری‌های اقتصادی اروپا  و سویس، آگهی کرده باشد. ٢- بررسي درخواستنامه ازکارفرما آغازمیشود با ایجاد دعوتنامه کاری کارفرمای شما درسوئد بررسی تقاضای اجازه کارآغازمیگردد. کارفرمای شما به دانستن اسم شما، تاریخ تولد، تابعیت، تحصیلات و آدرس الکترونیکی شما نیاز دارد. مهم است  تازمانیکه جواب درخواست خود را دریافت میکنید، دسترسی به آدرس الکترونیکی ای داشته باشید که به کارفرما داده اید. درطول مدت زمان بررسی تقاضای اجازه کارشما اداره امورمهاجرت برای تماس با شما ازاین آدرس الکترونیکی استفاده میکند.  ٣-یک نامه الکترونیکی دریافت میکنید پس ازآنکه کارفرما دعوتنامه کاری را تنظیم میکند یک نامه الکترونیکی حاوی اطلاعاتی پیرامون چگونگی درخواست اجازه کار دریافت میکنید. درفرم تقاضا اطلاعاتی درباره خود مینویسید. اگرخانواده تان به همراهتان میایند، همزمان برای آنها درخواست اجازه اقامت میکنید. همچنین بایستی کنترل کنید که اطلاعاتی را که دردعوتنامه کاری درباره شرایط استخدامی نوشته شده با آنچه که شما وکارفرما به توافق رسیده اید مطابقت دارد. ٤-این مدارک را به همراه آن میفرستید این مدارک را می بایست اسکن كرده به همراه تقاضای خود ارسال کنید * کپی از صفحات گذرنامه شامل مشخصات فردی، عکس، امضاء، شماره گذرنامه، کشور محل صدور، کد قابل خوانده شدن توسط ماشین در پایین صفحه مشخصات فردی، و چنانچه دارای اجازه اقامت در کشور دیگری غیر از کشور موطن خود هستید * وکالتنامه چنانچه به وکالت از متقاضی عمل می کنید. اگر اعتبار گذرنامه شما در حال اتمام است بهتر است آن را تمدید کنید چون امکان صدور اجازه برای مدتی طولانی تر از اعتبار گذرنامه تان وجود ندارد. وکالتنامه برای نمایندگی از طرف شما اگر مایلید فرد دیگری شما را در پرونده تان در نزد اداره مهاجرت نمایندگی کند می توانید وکالتنامه ای به آن شخص بدهید. یک وکالتنامه می تواند برای مثال به فرد دیگری حق بدهد که بجای شما تقاضا تسلیم کند، از محتوای دلیل یک تصمیم آگاهی یابد و یا بجای شما از یک تصمیم شکایت کند. وکالتنامه می بایست از طرف شمایی که به فرد دیگری وکالت می دهید نوشته شده و امضاء شود و باید در صورت درخواست اداره مهاجرت اصل آن قابل ارائه باشد. شمایی که بالای ۱۸ سال هستید و مایلید که فرد دیگری در خانواده نماینده تان باشد هم نیاز به ارائه وکالتنامه دارید. برای دادن وکالتنامه به فردی دیگر می توانید از فرمی بنام Fullmakt استفاده کنید. این فرم برای شمایی است که بواسطه کار، تحصیل، پیوند یا دیدار تقاضای اجازه اقامت کرده اید.  https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc61478e2/1491469919301/Fullmakt_en.pdf ٥-هزینه را پرداخت کرده ودرخواستنامه را بفرستید دراکثرموارد هزینه میپردازید. شما باکارت بانکی ویزا یا مَستِركارت پرداخت میکنید. وقتیکه هزینه احتمالی پرداخت شد پس ازآن فرم درخواستنامه را میفرستید. شما وکارفرمایتان ایمیلی مبنی براینکه تقاضای شما رسیده است دریافت میکنید. درصورت نیازبه اطلاعات بیشتراداره مهاجرت

برای کار کردن درسوئد نیاز به اجازه کار داريد.

شرایط برای گرفتن اجازه اقامت

برای دریافت اجازه کاربایستی یک کار به شما ارائه شده باشد. قبل ازسفربه سوئد بایستی اجازه کار راگرفته باشید. شما نمیتوانید اجازه کاردریافت کنید و وارد به سوئد شويد و جستجوی کار كنيد. 
همه مراحل اخذ اجازه اقامت و استخدام قبل از ورود به سوئد بايد انجام شود.

برای گرفتن اجازه کار باید:
* یک پاسپورت معتبر داشته باشید
* کاری به شما ارائه شده باشد که ازنظرشرایط کاری و یا آنچه که درآن شغل یا آن رشته معمول است درسطح قراردادهای صنفی باشد.
* به شما حقوقی داده شود که مبلغ آن درسطح قراردادهای صنفی سوئد بوده ویا آن مبلغی که دراین رشته کاری مرسوم است.
* دارای یک پیشنهاد کاری باشید که از طریق آن بتوانید زندگی خود را تامین کنید. برای اینکه مشمول شرایط تامین زندگی شوید می بایست در حدی کار کنید که حقوق شما قبل از احتساب مالیات به حداقل ۱۳۰۰۰ کرون در ماه برسد.
* کارفرمای شما قصدش این باشد که هنگام شروع کارشما را عضو بیمه درمانی، بیمه عمر، بیمه ایمنی، وبیمه حقوق بازنشستگی کند.                                    

بدینصورت درخواست اجازه کار میکنید

قاعده اصلی این است که بایستی قبل از سفربه سوئد درخواست اجازه کارکرده واجازه را گرفته باشید. هنگامیکه ازطریق وبگاه درخواست میکنید، برای طرز پرکردن درخواستنامه و مدارکی که باید ضمیمه شود دستورالعمل واضحی دریافت میکنید. انجام کار صحیح آسانتر میشود وامکان دریافت جواب سریعتربیشتر میشود. 

١-پیشنهاد استخدامی

برای دریافت اقامت کاری بایستی یک پیشنهاد کاری در سوئد داشته باشید. کارفرمای شما می‌بایست حداقل ده روز قبل از آنکه این پیشنهاد استخدامی ارائه شود، فرصت شغلی مورد نظر را در سوئد، اتحادیه اروپا /منطقه همکاری‌های اقتصادی اروپا  و سویس، آگهی کرده باشد.

٢- بررسي درخواستنامه ازکارفرما آغازمیشود

با ایجاد دعوتنامه کاری کارفرمای شما درسوئد بررسی تقاضای اجازه کارآغازمیگردد. کارفرمای شما به دانستن اسم شما، تاریخ تولد، تابعیت، تحصیلات و آدرس الکترونیکی شما نیاز دارد. مهم است  تازمانیکه جواب درخواست خود را دریافت میکنید، دسترسی به آدرس الکترونیکی ای داشته باشید که به کارفرما داده اید. درطول مدت زمان بررسی تقاضای اجازه کارشما اداره امورمهاجرت برای تماس با شما ازاین آدرس الکترونیکی استفاده میکند.

 ٣-یک نامه الکترونیکی دریافت میکنید

پس ازآنکه کارفرما دعوتنامه کاری را تنظیم میکند یک نامه الکترونیکی حاوی اطلاعاتی پیرامون چگونگی درخواست اجازه کار دریافت میکنید.
درفرم تقاضا اطلاعاتی درباره خود مینویسید. اگرخانواده تان به همراهتان میایند، همزمان برای آنها درخواست اجازه اقامت میکنید. همچنین بایستی کنترل کنید که اطلاعاتی را که دردعوتنامه کاری درباره شرایط استخدامی نوشته شده با آنچه که شما وکارفرما به توافق رسیده اید مطابقت دارد.

٤-این مدارک را به همراه آن میفرستید

این مدارک را می بایست اسکن كرده به همراه تقاضای خود ارسال کنید
* کپی از صفحات گذرنامه شامل مشخصات فردی، عکس، امضاء، شماره گذرنامه، کشور محل صدور، کد قابل خوانده شدن توسط ماشین در پایین صفحه مشخصات فردی، و چنانچه دارای اجازه اقامت در کشور دیگری غیر از کشور موطن خود هستید
* وکالتنامه چنانچه به وکالت از متقاضی عمل می کنید.
اگر اعتبار گذرنامه شما در حال اتمام است بهتر است آن را تمدید کنید چون امکان صدور اجازه برای مدتی طولانی تر از اعتبار گذرنامه تان وجود ندارد.

وکالتنامه برای نمایندگی از طرف شما
اگر مایلید فرد دیگری شما را در پرونده تان در نزد اداره مهاجرت نمایندگی کند می توانید وکالتنامه ای به آن شخص بدهید. یک وکالتنامه می تواند برای مثال به فرد دیگری حق بدهد که بجای شما تقاضا تسلیم کند، از محتوای دلیل یک تصمیم آگاهی یابد و یا بجای شما از یک تصمیم شکایت کند. وکالتنامه می بایست از طرف شمایی که به فرد دیگری وکالت می دهید نوشته شده و امضاء شود و باید در صورت درخواست اداره مهاجرت اصل آن قابل ارائه باشد. شمایی که بالای ۱۸ سال هستید و مایلید که فرد دیگری در خانواده نماینده تان باشد هم نیاز به ارائه وکالتنامه دارید.

برای دادن وکالتنامه به فردی دیگر می توانید از فرمی بنام Fullmakt استفاده کنید. این فرم برای شمایی است که بواسطه کار، تحصیل، پیوند یا دیدار تقاضای اجازه اقامت کرده اید. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc61478e2/1491469919301/Fullmakt_en.pdf

٥-هزینه را پرداخت کرده ودرخواستنامه را بفرستید

دراکثرموارد هزینه میپردازید. شما باکارت بانکی ویزا یا مَستِركارت پرداخت میکنید. وقتیکه هزینه احتمالی پرداخت شد پس ازآن فرم درخواستنامه را میفرستید. شما وکارفرمایتان ایمیلی مبنی براینکه تقاضای شما رسیده است دریافت میکنید. درصورت نیازبه اطلاعات بیشتراداره مهاجرت