#اجاره #آپارتمان در سوئد بسياري از شركت هاي ساختماني، مجتمع هاي مسكوني ساخته شده خود را به دو طريق در اختيار مردم ميگذارند. اول از طريق مالكيت مشترك (bostadsrätt) يا همان فروش سرقفلي ملك ميباشد كه پس از خريداري آپارتمان، سرقفلي آن به نام شما خواهد شد ولي در واقع صاحب زمين و امتياز آن براي شركت سازنده است و شما در هر صورت هزينه هاي جاري (månadsavgift) آنرا ماهانه به شركت پرداخت ميكنيد. اين هزينه ها شامل جمع آوري زباله هاي تفكيكي ، برف روبي،چمن زني محوطه، تعميرات و نگهداري ساختمان است. دوم از طريق اجاره (hyresrätt) كه شما ملك را از شركت بصورت مستقيم اجاره ميكنيد( قرارداد دست اول förstahandskontrakt) در اينصورت علاوه بر هزينه هاي جاري ماهيانه مبلغي بابت اجاره مسكن نيز به شركت پرداخت ميشود. حال بسياري از اين شركت ها، مسكن هاي اجاره اي خود را از طريق شركت هاي مادر منطقه اي مثل boplats در گوتنبرگ و يا bostad stockholm در استكهلم طبق قوانين خاص و رعايت نوبت و صف اجاره و اولويت بندي هاي شهروندي به اجاره ميگذارند. https://nya.boplats.se/ https://bostad.stockholm.se مابقي شركت ها نيز روال خاص خودشان را براي اجاره دادن ، دارند. در سايت زير ميتوانيد اطلاعات مربوط به آنها را در شهر گوتنبرگ به دست آوريد. https://www.hyresratt.nu/

#اجاره #آپارتمان

در سوئد بسياري از شركت هاي ساختماني، مجتمع هاي مسكوني ساخته شده خود را به دو طريق در اختيار مردم ميگذارند.

اول از طريق مالكيت مشترك (bostadsrätt) يا همان فروش سرقفلي ملك ميباشد كه پس از خريداري آپارتمان، سرقفلي آن به نام شما خواهد شد ولي در واقع صاحب زمين و امتياز آن براي شركت سازنده است و شما در هر صورت هزينه هاي جاري (månadsavgift) آنرا ماهانه به شركت پرداخت ميكنيد. اين هزينه ها شامل جمع آوري زباله هاي تفكيكي ، برف روبي،چمن زني محوطه، تعميرات و نگهداري ساختمان است.

دوم از طريق اجاره (hyresrätt) كه شما ملك را از شركت بصورت مستقيم اجاره ميكنيد( قرارداد دست اول förstahandskontrakt)
در اينصورت علاوه بر هزينه هاي جاري ماهيانه مبلغي بابت اجاره مسكن نيز به شركت پرداخت ميشود.

حال بسياري از اين شركت ها، مسكن هاي اجاره اي خود را از طريق شركت هاي مادر منطقه اي مثل boplats در گوتنبرگ و يا bostad stockholm در استكهلم طبق قوانين خاص و رعايت نوبت و صف اجاره و اولويت بندي هاي شهروندي به اجاره ميگذارند.

https://nya.boplats.se/
https://bostad.stockholm.se

مابقي شركت ها نيز روال خاص خودشان را براي اجاره دادن ، دارند. در سايت زير ميتوانيد اطلاعات مربوط به آنها را در شهر گوتنبرگ به دست آوريد.
https://www.hyresratt.nu/