#مدرك #معادل اگر داراي مدرك تحصيلات آكادميك هستيد و ميخواهيد آن را با سيستم آموزشي سوئد مطابقت دهيد و ارزشيابي كنيد و مدرك معادل سوئدي آن را دريافت كنيد، فقط كافيست در سايت زير يك پروفايل ايجاد كنيد و فايل اسكن مدرك اصلي و ريز نمرات را به همراه ترجمه آنها آپلود كنيد. مدارك هويتي نيز بايد آپلود شود. توجه كنيد كه هيچ گونه هزينه اي ندارد ولي زمان انتظار تقريبا ٦ ماه ميباشد. https://www.uhr.se/

#مدرك #معادل

اگر داراي مدرك تحصيلات آكادميك هستيد و ميخواهيد آن را با سيستم آموزشي سوئد مطابقت دهيد و ارزشيابي كنيد و مدرك معادل سوئدي آن را دريافت كنيد، فقط كافيست در سايت زير يك پروفايل ايجاد كنيد و فايل اسكن مدرك اصلي و ريز نمرات را به همراه ترجمه آنها آپلود كنيد. مدارك هويتي نيز بايد آپلود شود.

توجه كنيد كه هيچ گونه هزينه اي ندارد ولي زمان انتظار تقريبا ٦ ماه ميباشد.
https://www.uhr.se/