در ماه گذشته اداره مهاجرت از اعلام آمار اعطای اقامت به پناهجویان هر کشور خودداری و تنها آمار کلی ارائه کرده که براساس آن از بین 1919 نفر پرونده برسی شده در ماه گذشته تعداد 601 نفر جواب مثبت تعداد 903 جواب منفی و 154 نفر شامل قانون دابلین شدند . 261 نفر مشکلات دیگر ۴۰ درصد آمار میانگین قبولی کل کشور ها

در ماه گذشته اداره مهاجرت از اعلام آمار اعطای اقامت به پناهجویان هر کشور خودداری و تنها آمار کلی ارائه کرده که براساس آن

از بین 1919 نفر پرونده برسی شده در ماه گذشته

تعداد 601 نفر جواب مثبت

تعداد 903 جواب منفی

و 154 نفر شامل قانون دابلین شدند .

261 نفر مشکلات دیگر
۴۰ درصد آمار میانگین قبولی کل کشور ها