آمار قبولی این ماه پناهندگان ایرانی از میان277پرونده 106نفرجواب مثبت 160نفرجواب منفی 4نفردابلین 0%افزایش آمارقبولی نسبت به ماه گذشته شانس قبولی%39 میانگین رسیدگی به پرنده هر شخص۲۱ ماه

آمار قبولی این ماه پناهندگان ایرانی
از میان277پرونده
106نفرجواب مثبت
160نفرجواب منفی

4نفردابلین
0%افزایش آمارقبولی نسبت به ماه گذشته
شانس قبولی%39
میانگین رسیدگی به پرنده هر شخص۲۱ ماه
آمار قبولی این ماه پناهندگان ایرانی
از میان277پرونده
106نفرجواب مثبت
160نفرجواب منفی

4نفردابلین
0%افزایش آمارقبولی نسبت به ماه گذشته
شانس قبولی%39
میانگین رسیدگی به پرنده هر شخص۲۱ ماه