قانون جدید دوره ثانوی از ۱ جولای الی ۳۰ سپتامبر پارلمان سوئد تصمیماتی در مورد مقررات جدید در قانون موسوم به قانون دوره ثانویه (جمنازیم) گرفته است. این مقررات جدید به شما که در پرونده پناهندگی خود جواب رد گرفته‌اید این امکان را می‌دهد که برای تحصیل در دوره ثانوی تقاضای اقامت نمایید. برای آنکه مشمول مقررات جدید شوید باید دارای بعضی شرایط باشید. این تغییر قانون موقت بوده و درخواست شما باید بین اول جولای الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ تسلیم اداره مهاجرت گردد. برای دریافت اجازه اقامت بر اساس قانون جدید دوره ثانوی نفر باید دارای شرایط زیر باشد: • شما باید برای اولین بار در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ یا قبل از آن تقاضای پناهندگی نموده باشید • شما باید در زمان تسلیم تقاضای پناهندگی تنها بوده و برای تامین مسکن به یک کمون معرفی گردیده باشید •وقتی تصمیم رد خاک دریافت کردید سن شما ۱۸ سال یا بالاتر بوده است شما برای دریافت جواب ۱۵ ماه یا بیشتر منتظر بوده‌اید. شما در ۲۰ جولای ۲۰۱۶ یا بعداز آن ترک خاک دریافت نموده‌اید. شما مشغول تحصیل می‌باشید و یا مشغول تحصیل بوده‌اید و قصد دارید در دوره ثانوی در سوئد تحصیل نمایید. شما در زمان تسلیم درخواستی خود باید در سوئد زندگی کرده داشته باشید. دفتر مهاجرین این موضوع را کنترل می‌کند که آیا شما مرتکب جرم شده اید و یا نشانه‌هایی در دست باشد که بحث یک تهدید امنیتی برای کشور در نظر گرفته شوید یا نه. شما که هنوز منتظر تصمیم در پرونده پناهندگی خود می‌باشید هم اگر جواب رد به درخواست پناهندگی خود دریافت کنید و دارای همه شرایط باشید می‌توانید است مشمول این قانون گردید. برای درخواست کردن به چه نحوه باید اقدام کنم؟ شما باید یک فرم مخصوص را پر نموده و برای اداره امور مهاجرین ارسال کنید. شما باید یک فورمه مخصوص را خانه پری نموده و برای اداره مهاجرت ارسال نمایید درخواست اجازه اقامت برای تحصیل در دوره ثانوی، فرم شماره ۱۶۸۰۱۱ ( به سوئدی) لینک دانلود فرم https://goo.gl/jd862C در این فورم باید تایید نمایید که مشغول تحصیل می‌باشید یا قصد دارید تحصیل نمایید. همراه با این فرم باید این مدارک هم ارسال گردد: یک برنامه تحصیلی انفرادی یا مدرک معادل آن برای نشان دادن آنکه شما در سطح ثانوی تحصیل می‌کنید. یا مدرکی که نشان دهد شما در گذشته در سوئد در سطح مدرسه ابتدائیه یا سطح ثانوی تحصیل نموده‌اید و یک مدرک که نشان دهد قصد دارید به تحصیل ادامه دهید. منبع Www.migrationsverket.se

قانون جدید دوره ثانوی از ۱ جولای الی ۳۰ سپتامبر


پارلمان سوئد تصمیماتی در مورد مقررات جدید در قانون موسوم به قانون دوره ثانویه (جمنازیم) گرفته است. این مقررات جدید به شما که در پرونده پناهندگی خود جواب رد گرفته‌اید این امکان را می‌دهد که برای تحصیل در دوره ثانوی تقاضای اقامت نمایید.

برای آنکه مشمول مقررات جدید شوید باید دارای بعضی شرایط باشید. این تغییر قانون موقت بوده و درخواست شما باید بین اول جولای الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ تسلیم اداره مهاجرت گردد.

برای دریافت اجازه اقامت بر اساس قانون جدید دوره ثانوی نفر باید دارای شرایط زیر باشد:

• شما باید برای اولین بار در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ یا قبل از آن تقاضای پناهندگی نموده باشید

• شما باید در زمان تسلیم تقاضای پناهندگی تنها بوده و برای تامین مسکن به یک کمون معرفی گردیده باشید

•وقتی تصمیم رد خاک دریافت کردید سن شما ۱۸ سال یا بالاتر بوده است

شما برای دریافت جواب ۱۵ ماه یا بیشتر منتظر بوده‌اید.

شما در ۲۰ جولای ۲۰۱۶ یا بعداز آن ترک خاک دریافت نموده‌اید.

شما مشغول تحصیل می‌باشید و یا مشغول تحصیل بوده‌اید و قصد دارید در دوره ثانوی در سوئد تحصیل نمایید.

شما در زمان تسلیم درخواستی خود باید در سوئد زندگی کرده داشته باشید.

دفتر مهاجرین این موضوع را کنترل می‌کند که آیا شما مرتکب جرم شده اید و یا نشانه‌هایی در دست باشد که بحث یک تهدید امنیتی برای کشور در نظر گرفته شوید یا نه.

شما که هنوز منتظر تصمیم در پرونده پناهندگی خود می‌باشید هم اگر جواب رد به درخواست پناهندگی خود دریافت کنید و دارای همه شرایط باشید می‌توانید است مشمول این قانون گردید.

برای درخواست کردن به چه نحوه باید اقدام کنم؟

شما باید یک فرم مخصوص را پر نموده و برای اداره امور مهاجرین ارسال کنید.

شما باید یک فورمه مخصوص را خانه پری نموده و برای اداره مهاجرت ارسال نمایید

درخواست اجازه اقامت برای تحصیل در دوره ثانوی، فرم شماره ۱۶۸۰۱۱ ( به سوئدی)
لینک دانلود فرم
https://goo.gl/jd862C


در این فورم باید تایید نمایید که مشغول تحصیل می‌باشید یا قصد دارید تحصیل نمایید.

همراه با این فرم باید این مدارک هم ارسال گردد:

یک برنامه تحصیلی انفرادی یا مدرک معادل آن برای نشان دادن آنکه شما در سطح ثانوی تحصیل می‌کنید.
یا

مدرکی که نشان دهد شما در گذشته در سوئد در سطح مدرسه ابتدائیه یا سطح ثانوی تحصیل نموده‌اید و یک مدرک که نشان دهد قصد دارید به تحصیل ادامه دهید.

منبع
Www.migrationsverket.se