مسکن قسمت ششم در صف نوبت مسکن در یک کمون دیگر در بسیاری اداره های مسکن، حتی در صورتی که در کمون دیگری ساکن باشید نیز می توانید در صف نوبت مسکن بمانید. برای نمونه کسی که در "اوپلندس وسبی" یا "والدمارشویک" زندگی میکند، میتواند در صف مسکن شهر استکهلم یا "اومئو" باشد. البته برخی دیگر از اداره های مسکن اجازه چنین چیزی را نمی دهند. افرادی که در برنامه مقدماتی ویژه کمون برای پناهندگان تازه وارد هستند، می توانند با مسئول برنامه مقدماتی تماس بگیرند و درباره یافتن مسکن در کمونهای دیگر بپرسند و راهنمائی دریافت کنند. در برخی واحدهای برنامه مقدماتی یا واحد پذیرش پناهندگان در کمون،مسئول مربوطه امکاناتی در اختیار دارد که پی ببرد در کدام کمونها مسکن خالی وجود دارد. اداره مسکن شهر استکهلم اداره مسکن شهر استکهلم مسکن های اجارهای در شهر استکهلم و بسیاری از کمون های استان استکهلم را واگذار میکند. اطلاعاتی درباره نحوه نامنویسی، در نوبت ماندن، هزینه مربوطه و مدت انتظار در صف نوبت نیز در وبگاه اداره مسکن شهر استکهلم می توان یافت. برای خواندن اطلاعات بیشتر به این وبگاه مراجعه کنید: www.bostad.stockholm.se این اطلاعات به زبانهای دیگر نیز موجود است. دلال مسکن ً از طریق دلال های مسکن مسکن‌‌های سرقفلی و مسکن های مالکیتی غالبا خرید و فروش میشود. دلال ها هزینهای از کسی که فروشنده مسکن دریافت می کنند و نظارت می کنند تا کار خرید و فروش به درستی صورت گیرد. دلال مسکن بایستی بتواند به پرسشها درباره کیفیت مسکن و پرسشهای دیگر درباره نکات حقوقی و مالی پاسخ دهد. بخش ۳ – توجه به این نکات در هنگام جابجائی نامنویسی ثبت احوال در اداره مالیات همه افرادی که در سوئد زندگی میکنند بایستی در اداره مالیات نامنویسی ثبت احوال شده باشند. نامنویسی در اداره مالیات در واقع ثبت احوال است. مشخصات فردی، نام، هویت و وضعیت خانوادگی )تجرد یا تأهل( در اداره مالیات ثبت میشود. در هنگام نقل مکان به مسکن جدید ضروری است که شما نام خود را در آدرس جدید ثبت کنید. آنگاه شما نامه های خود را به آدرس جدید دریافت خواهید کرد و مالیات را نیز به میزان صحیح پرداخت خواهید کرد. فرم ویژه گزارش نقل مکان در وبگاه اداره مالیات وجود دارد. انجام گزارش نقل مکان رایگان است. فرم ویژه گزارش نقل مکان را از این وبگاه دریافت کنید: www.skatteverket.se این اطلاعات به زبانهای دیگر نیز موجود است.

مسکن قسمت ششم

در صف نوبت مسکن در یک کمون دیگر
در بسیاری اداره های مسکن، حتی در صورتی که در کمون دیگری ساکن
باشید نیز می توانید در صف نوبت مسکن بمانید.

برای نمونه کسی که در "اوپلندس وسبی"
یا
"والدمارشویک"

زندگی میکند، میتواند در صف مسکن
شهر استکهلم یا "اومئو" باشد.
البته برخی دیگر از اداره های مسکن اجازه چنین چیزی را نمی دهند.

افرادی که در برنامه مقدماتی ویژه کمون برای پناهندگان تازه وارد هستند،
می توانند با مسئول برنامه مقدماتی تماس بگیرند و درباره یافتن مسکن در
کمونهای دیگر بپرسند و راهنمائی دریافت کنند.

در برخی واحدهای برنامه مقدماتی یا واحد پذیرش پناهندگان در کمون،مسئول مربوطه امکاناتی در اختیار دارد که پی ببرد در کدام کمونها مسکن خالی وجود دارد.


اداره مسکن شهر استکهلم

اداره مسکن شهر استکهلم مسکن های اجارهای در شهر استکهلم و بسیاری از
کمون های استان استکهلم را واگذار میکند.

اطلاعاتی درباره نحوه نامنویسی،
در نوبت ماندن، هزینه مربوطه و مدت انتظار در صف نوبت نیز در وبگاه
اداره مسکن شهر استکهلم می توان یافت.
برای خواندن اطلاعات بیشتر به این وبگاه مراجعه کنید:

www.bostad.stockholm.se

این اطلاعات به زبانهای دیگر نیز موجود است.

دلال مسکن
ً از طریق دلال های مسکن

مسکن‌‌های سرقفلی و مسکن های مالکیتی غالبا
خرید و فروش میشود.

دلال ها هزینهای از کسی که فروشنده مسکن دریافت
می کنند و نظارت می کنند تا کار خرید و فروش به درستی صورت گیرد.

دلال مسکن بایستی بتواند به پرسشها درباره کیفیت مسکن و پرسشهای دیگر
درباره نکات حقوقی و مالی پاسخ دهد.


بخش ۳ – توجه به این نکات در
هنگام جابجائی

نامنویسی ثبت احوال در اداره مالیات
همه افرادی که در سوئد زندگی میکنند بایستی در اداره مالیات نامنویسی
ثبت احوال شده باشند. نامنویسی در اداره مالیات در واقع ثبت احوال است.
مشخصات فردی، نام، هویت و وضعیت خانوادگی )تجرد یا تأهل( در اداره
مالیات ثبت میشود.


در هنگام نقل مکان به مسکن جدید ضروری است که شما نام خود را در
آدرس جدید ثبت کنید. آنگاه شما نامه های خود را به آدرس جدید دریافت
خواهید کرد و مالیات را نیز به میزان صحیح پرداخت خواهید کرد.

فرم ویژه گزارش نقل مکان در وبگاه اداره مالیات وجود دارد. انجام گزارش
نقل مکان رایگان است.
فرم ویژه گزارش نقل مکان را از این وبگاه دریافت کنید:
www.skatteverket.se
این اطلاعات به زبانهای دیگر نیز موجود است.