شهر استکهلم در سوئد پاک‌ترین پایتخت دنیاست که بر پایه برنامه ریزی قرار است تا سال ۲۰۵۰ کاربرد سوخت‌های فسیلی در این شهر را به صفر برساند. #سوئد

شهر استکهلم در سوئد پاک‌ترین پایتخت دنیاست که بر پایه برنامه ریزی قرار است تا سال ۲۰۵۰ کاربرد سوخت‌های فسیلی در این شهر را به صفر برساند. 
#سوئد
شهر استکهلم در سوئد پاک‌ترین پایتخت دنیاست که بر پایه برنامه ریزی قرار است تا سال ۲۰۵۰ کاربرد سوخت‌های فسیلی در این شهر را به صفر برساند.
#سوئد