هزینه های رفاه اجتماعی چگونه پرداخته میشود؟ هزینه های رفاه اجتماعی طبعتا بالاست. این هزینه ها از راه مالیات، عوارض شخصی و مالیات کارفرما تأمین میشود. همه برای درآمد ناشی از کار خود مالیات می پردازند. از این گذشته مالیات ویژهای به نام "مومس" وجود دارد که در هنگام خریدن همه گونه کالا پرداخته میشود. شما در هنگام برخورداری از خدمات درمانی و دندان پزشکی تنها بخشی از هزینه های مربوطه را می پردازید. نام این هزینه، عوارض شخصی است. باقیمانده این هزینه ها از راه مالیات ها پرداخت میشود. کارفرمایان بایستی علاوه بر دستمزد به کارکنان یک هزینه ویژه هم به دولت بپردازند. این هزینه، مالیات کارفرما نام دارد. ow.ly/auOL30fXPOl مهمترین نکته های این متن: • سوئد یک کشور دمکراتیک و یک کشور پادشاهی است. مردم تصمیم می گیرند که کدام سیاستمداران بایستی کشور را اداره کنند. شاه سوئد هیچ قدرت سیاسی ندارد. • سوئد عضو اتحادیه اروپاست. • روند صنعتی شدن سوئد در پایان قرن نوزدهم آغاز شد. سوئد پیش از آن یک جامعه کشاورزی بود. • از اواسط قرن نوزدهم تا سال ۱۹۳۰ تقریبا سوئدی ها به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. دلیل مهاجرت آنان از جمله فقر بود. • سوئد امروز یک جامعه مرفه است. هزینه های رفاه اجتماعی از راه مالیات، عوارض شخصی و مالیات کارفرما تأمین میشود. #درباره_سوئد

هزینه های رفاه اجتماعی چگونه پرداخته میشود؟

هزینه های رفاه اجتماعی طبعتا بالاست.

این هزینه ها از راه مالیات، عوارض
شخصی و مالیات کارفرما تأمین میشود.

همه برای درآمد ناشی از کار خود مالیات می پردازند.

از این گذشته مالیات ویژهای به نام
"مومس"
وجود دارد که در هنگام خریدن همه گونه کالا پرداخته میشود.

شما در هنگام برخورداری از خدمات درمانی و دندان پزشکی تنها بخشی از
هزینه های مربوطه را می پردازید.

نام این هزینه، عوارض شخصی است.
باقیمانده این هزینه ها از راه مالیات ها پرداخت میشود.
کارفرمایان بایستی علاوه بر دستمزد به کارکنان یک هزینه ویژه هم به دولت
بپردازند.

این هزینه، مالیات کارفرما نام دارد.

ow.ly/auOL30fXPOl

مهمترین نکته های این متن:

• سوئد یک کشور دمکراتیک و یک کشور پادشاهی است.
مردم تصمیم می گیرند که کدام سیاستمداران بایستی کشور را اداره کنند. شاه سوئد هیچ قدرت سیاسی ندارد.

• سوئد عضو اتحادیه اروپاست.

• روند صنعتی شدن سوئد در پایان قرن نوزدهم آغاز شد.

سوئد پیش از آن یک جامعه کشاورزی بود.

• از اواسط قرن نوزدهم تا سال ۱۹۳۰ تقریبا سوئدی ها به کشورهای دیگر مهاجرت کردند.
دلیل مهاجرت آنان از جمله فقر بود.


• سوئد امروز یک جامعه مرفه است. هزینه های رفاه اجتماعی از راه مالیات، عوارض شخصی و مالیات کارفرما تأمین میشود.

#درباره_سوئد