خانم اکرم منفرد اولین بانوی خلبان ایرانی است او هم اکنون ۶۶ سال سن دارد و در سوئد زندگی می کند. اکرم منفرد اولین خلبان جت زن ایران در فرودگاه نظامی قلعه مرغی در ایران بود

خانم اکرم منفرد اولین بانوی خلبان ایرانی است
او هم اکنون ۶۶ سال سن دارد و در سوئد زندگی می کند. اکرم منفرد اولین خلبان جت زن ایران در فرودگاه نظامی قلعه مرغی در ایران بود
خانم اکرم منفرد اولین بانوی خلبان ایرانی است
او هم اکنون ۶۶ سال سن دارد و در سوئد زندگی می کند. اکرم منفرد اولین خلبان جت زن ایران در فرودگاه نظامی قلعه مرغی در ایران بود