می خواهم گواهینامه رانندگی بگیرم قسمت اول ow.ly/PTpq30gcvUe برای آنکه از لحاظ ایمنی در ترافیک و مطلوب محیط زیست راننده خوبی بشوید موارد بسیاری را باید بخاطر داشته باشید. اطالعات جستجو کنید، با مربی خود، آموزشگاههای تعلیم رانندگی یا سایر آموزش دهنده های مورد تأیید )مشمول گواهینامه موتورگازی اروپائی AM ) صحبت کرده و برنامه آموزشی مراکز مختلف را باهم مقایسه کنید! ً تمرین رانندگی خصوصی را با تمرین ترجیحا در آموزشگاه رانندگی تلفیق کنید. بزرگترین مزیت تمرین رانندگی خصوصی آنست که می توان اغلب و بسیار زیاد تمرین کرد. البته تمرین برای این شرایط جدید شامل رانندگانی که گواهی خودرا قبل از اول اُکتبر 2009 گرفته اند نمیباشد افرادی که قبل از از اول اُکتبر 2009 به سن 51 سالگی تمام رسیده باشند حق دارند به رانندگی با موتورگازی درجه2 بدون داشتن گواهی رانندگی ادامه دهند افرادی که قبل از اول اکتبر ۲۰۰۹یک گواهی رانندگی برای موتورگازی درجه1 اخذ کرده اند می توانند آنرا به گواهینامه AM تعویض کنند. #گواهینامه

می خواهم گواهینامه رانندگی بگیرم

قسمت اول
ow.ly/PTpq30gcvUe


برای آنکه از لحاظ ایمنی در ترافیک و مطلوب محیط زیست راننده خوبی بشوید موارد بسیاری را باید بخاطر داشته باشید.

اطالعات جستجو کنید، با مربی خود، آموزشگاههای تعلیم رانندگی یا سایر آموزش دهنده های مورد تأیید
)مشمول گواهینامه موتورگازی اروپائی AM )
صحبت کرده و برنامه آموزشی مراکز مختلف را باهم مقایسه کنید!

ً تمرین رانندگی خصوصی را با تمرین
ترجیحا در آموزشگاه رانندگی تلفیق کنید.

بزرگترین مزیت تمرین رانندگی خصوصی آنست که می توان اغلب و بسیار زیاد تمرین کرد.

البته تمرین برای این شرایط جدید شامل رانندگانی که گواهی خودرا قبل از اول اُکتبر 2009 گرفته اند نمیباشد

افرادی که قبل از از اول اُکتبر 2009 به سن 51 سالگی تمام رسیده باشند حق دارند به رانندگی با موتورگازی درجه2 بدون داشتن گواهی رانندگی ادامه دهند

افرادی که قبل از اول اکتبر ۲۰۰۹یک گواهی رانندگی برای موتورگازی
درجه1 اخذ کرده اند می توانند آنرا به
گواهینامه AM تعویض کنند.

#گواهینامه