ازابتدا سال ۲۰۱۷ تا تاریخ یکم نوامبر از میان ۱۷۸۲ پرونده ایرانیان ۸۲۵نفر جواب مثبت و ۷۰۷نفرجواب منفی گرفتند ۸۸ نفر شامل قانون دابلین شدند #پناهجو

ازابتدا سال ۲۰۱۷ تا تاریخ یکم نوامبر
از میان ۱۷۸۲ پرونده ایرانیان
۸۲۵نفر جواب مثبت و
۷۰۷نفرجواب منفی گرفتند
۸۸ نفر شامل قانون دابلین شدند
#پناهجو