برخی از قوانین جدید اجرایی از اول جولای 1-قانون موقت اقامت براساس آموزش که در این هفته به اجرا گذاشته شد، به جوانان پناهجوی تنهایی که دبیرستان یا مراکز آموزشی دیگر درس می‌خوانند، این امکان را می‌دهد که درخواست اقامت کنند. این قانون در هفته سیاستمداران در ویسبی نیز به بحث گذاشته شده است و در مجموع به ۹۰۰۰ جوان پناهجوی تنها شانس ماندن در سوئد را می‌دهد. از دیگر قوانین جدیدی که از اول ماە جولای اجرا شده این است که شمار روزهایی که طی آن حقوق بیکاری از سوی صندوق بیمە بیکاری بە فرد بیکارشدە پرداخت نمی‌شود از هفت روز بە شش روز تقلیل می‌یابد. این دوران را در سوئدی "کارنس داگ" می‌نامند. 2- از اول این ماه مقرر شده است که اعضای اتحادیه‌های صنفی می‌توانند تنها ۲۵ درصد از مبلغ اظهارنامه‌های مالیاتی سالیانه را پرداخت کنند. حق عضویت در این اتحادیه‌ها حداقل ۴۰۰ کرون در سال است. 3-یکی از قوانین جدید که بحث‌های بسیاری را نیز در پی داشت، ضرورت رضای طرفین در انجام رابطه جنسی است. بر اساس این قانون رابطه جنسی باید با رضایت صریح طرفین صورت بگیرد. درغیر اینصورت این رابطه، تجاوز محسوب می‌شود حتی اگر در آن تهدید یا خشونت صورت نگرفته باشد. افزایش مالیات برای اتومبیل‌هایی که بنزین بیشتری مصرف می‌کنند از دیگر قوانین جدیدی است که از اول این ماه به اجرا گذاشته شده است.  درمقابل، به خریدار اتومبیل‌هایی که گازهای گلخانه‌ای کمتری منتشر می‌کنند جوایزیدرنظر گرفته می‌شود. goo.gl/zK2me1 4- کمک هزینه تحصیلی نیز از اول ماه جولای افزایش یافته است. این کمک هزینه برای دانش آموزان دبیرستانی با افزایش ۲۰۰ کرونی در ماه و برای دانشجویان با ۲۹۶ کرون در ماه همراه خواهد بود.

برخی از قوانین جدید اجرایی از اول جولای


1-قانون موقت اقامت براساس آموزش که در این هفته به اجرا گذاشته شد، به جوانان پناهجوی تنهایی که دبیرستان یا مراکز آموزشی دیگر درس می‌خوانند، این امکان را می‌دهد که درخواست اقامت کنند.

این قانون در هفته سیاستمداران در ویسبی نیز به بحث گذاشته شده است و در مجموع به ۹۰۰۰ جوان پناهجوی تنها شانس ماندن در سوئد را می‌دهد.


از دیگر قوانین جدیدی که از اول ماە جولای اجرا شده این است که شمار روزهایی که طی آن حقوق بیکاری از سوی صندوق بیمە بیکاری بە فرد بیکارشدە پرداخت نمی‌شود از هفت روز بە شش روز تقلیل می‌یابد.

این دوران را در سوئدی "کارنس داگ" می‌نامند.


2- از اول این ماه مقرر شده است که اعضای اتحادیه‌های صنفی می‌توانند تنها ۲۵ درصد از مبلغ اظهارنامه‌های مالیاتی سالیانه را پرداخت کنند. حق عضویت در این اتحادیه‌ها حداقل ۴۰۰ کرون در سال است.


3-یکی از قوانین جدید که بحث‌های بسیاری را نیز در پی داشت، ضرورت رضای طرفین در انجام رابطه جنسی است. بر اساس این قانون رابطه جنسی باید با رضایت صریح طرفین صورت بگیرد. درغیر اینصورت این رابطه، تجاوز محسوب می‌شود حتی اگر در آن تهدید یا خشونت صورت نگرفته باشد.


افزایش مالیات برای اتومبیل‌هایی که بنزین بیشتری مصرف می‌کنند از دیگر قوانین جدیدی است که از اول این ماه به اجرا گذاشته شده است. 

درمقابل، به خریدار اتومبیل‌هایی که گازهای گلخانه‌ای کمتری منتشر می‌کنند جوایزیدرنظر گرفته می‌شود.
goo.gl/zK2me1

4- کمک هزینه تحصیلی نیز از اول ماه جولای افزایش یافته است. این کمک هزینه برای دانش آموزان دبیرستانی با افزایش ۲۰۰ کرونی در ماه و برای دانشجویان با ۲۹۶ کرون در ماه همراه خواهد بود.