اموزش شهروند سوئدی قسمت2 goo.gl/rmszZj مقررات استفاده از بالکن Balkongvett به یاد داشته باشید که گلدان‌های شما بایستی در قسمت درونی نرده بالکن نصب شده باشند. به خاطر توجه به همسایه‌ها و برای پیشگیری از آتش سوزی غالباً برپاکردن آتش و کباب کردن در بالکن مجاز نیست. گردآوری و بازیابی زباله‌ها از بروز مشکل در اتاق زباله‌ها و محل دور انداختن زباله‌ها پیشگیری کنید. به این منظور کیسه زباله‌را پیش از دور انداختن گره بزنید. برای آسایش همگانی هیچ کس حق ندارد کیسه زباله‌را بیرون در ورودی قرار دهد، حتی اگر قرار باشد فقط یک لحظه بعد آنرا دور بیندازید. زباله‌های پرحجم مانند مبلمان را بایستی خودتان در مرکز بازیابی زباله‌ها که کمون تعیین کرده است، قرار دهید. معلومات بیشتر درمورد دسته بندی و بازیافت را در بروشورجمع آوری روزنامه و بسته بندی بخوانید. از بروز مشکل در اتاق زباله‌ها و محل دور انداختن زباله‌ها پیشگیری کنید. به این منظور کیسه زباله‌را پیش از دور انداختن گره بزنید. برای آسایش همگانی هیچ کس حق ندارد کیسه زباله‌را بیرون در ورودی قرار دهد، حتی اگر قرار باشد فقط یک لحظه بعد آنرا دور بیندازید. زباله‌های پرحجم مانند مبلمان را بایستی خودتان در مرکز بازیابی زباله‌ها که کمون تعیین کرده است، قرار دهید. معلومات بیشتر درمورد دسته بندی و بازیافت را در بروشورجمع آوری روزنامه و بسته بندی بخوانید. حیوانات خانگی شما اگر شما حیوان خانگی داشته باشید که برخی اوقات به بیرون از آپارتمان آورده می‌شود، بایستی به چند نکته توجه کنید تا آسایش و امنیت همگان رعایت شود. هیچ حیوان خانگی نباید رها شود و آزادانه در راه پله‌ها به اینسو و آنسو برود. سگ‌ها بایستی در بیرون از خانه قلاده داشته باشند. شما همچنین مسئولیت دارید تا حیوان شما به اینسو و آنسو نرود و جائی را آلوده نکند (مهم است که به ویژه به مکان بازی کودکان توجه داشت) و باید همیشه از کیسه ویژه نیز برای دور انداختن مدفوع حیوان استفاده کرد. به دلایل بهداشتی شما مجاز نیستید در بالکن، از پنجره یا در محوطه بیرون خانه به پرنده‌ها دانه و غذا بدهید. این غذاها به سادگی جانوران مضر مانند موش‌ها را به خود جلب می‌کند. منبع: اطلاعات سوئد . #دانشجو #اقامت #پناهجو

اموزش شهروند سوئدی
قسمت2

goo.gl/rmszZjمقررات استفاده از بالکن Balkongvett


به یاد داشته باشید که گلدان‌های شما بایستی در قسمت درونی نرده بالکن نصب شده باشند. به خاطر توجه به همسایه‌ها و برای پیشگیری از آتش سوزی غالباً برپاکردن آتش و کباب کردن در بالکن مجاز نیست.
گردآوری و بازیابی زباله‌هااز بروز مشکل در اتاق زباله‌ها و محل دور انداختن زباله‌ها پیشگیری کنید. به این منظور کیسه زباله‌را پیش از دور انداختن گره بزنید. برای آسایش همگانی هیچ کس حق ندارد کیسه زباله‌را بیرون در ورودی قرار دهد، حتی اگر قرار باشد فقط یک لحظه بعد آنرا دور بیندازید. زباله‌های پرحجم مانند مبلمان را بایستی خودتان در مرکز بازیابی زباله‌ها که کمون تعیین کرده است، قرار دهید.

معلومات بیشتر درمورد دسته بندی و بازیافت را در بروشورجمع آوری روزنامه و بسته بندی بخوانید.از بروز مشکل در اتاق زباله‌ها و محل دور انداختن زباله‌ها پیشگیری کنید. به این منظور کیسه زباله‌را پیش از دور انداختن گره بزنید. برای آسایش همگانی هیچ کس حق ندارد کیسه زباله‌را بیرون در ورودی قرار دهد، حتی اگر قرار باشد فقط یک لحظه بعد آنرا دور بیندازید. زباله‌های پرحجم مانند مبلمان را بایستی خودتان در مرکز بازیابی زباله‌ها که کمون تعیین کرده است، قرار دهید.

معلومات بیشتر درمورد دسته بندی و بازیافت را در بروشورجمع آوری روزنامه و بسته بندی بخوانید.


حیوانات خانگی شما

اگر شما حیوان خانگی داشته باشید که برخی اوقات به بیرون از آپارتمان آورده می‌شود، بایستی به چند نکته توجه کنید تا آسایش و امنیت همگان رعایت شود. هیچ حیوان خانگی نباید رها شود و آزادانه در راه پله‌ها به اینسو و آنسو برود. سگ‌ها بایستی در بیرون از خانه قلاده داشته باشند.شما همچنین مسئولیت دارید تا حیوان شما به اینسو و آنسو نرود و جائی را آلوده نکند (مهم است که به ویژه به مکان بازی کودکان توجه داشت) و باید همیشه از کیسه ویژه نیز برای دور انداختن مدفوع حیوان استفاده کرد. به دلایل بهداشتی شما مجاز نیستید در بالکن، از پنجره یا در محوطه بیرون خانه به پرنده‌ها دانه و غذا بدهید. این غذاها به سادگی جانوران مضر مانند موش‌ها را به خود جلب می‌کند.
منبع: اطلاعات سوئد .

#دانشجو
#اقامت
#پناهجو