سامان قدوس ملی پوش ایرانی بازیکن تیم اوسترشوند به عنوان بهترین بازیکن لیگ سوئد انتخاب شد .

سامان قدوس ملی پوش ایرانی بازیکن تیم اوسترشوند به عنوان بهترین بازیکن  لیگ سوئد انتخاب شد .
سامان قدوس ملی پوش ایرانی بازیکن تیم اوسترشوند به عنوان بهترین بازیکن لیگ سوئد انتخاب شد .