یکی از امن ترین کشورها برای زنان سوئد است، این کشور حامی سرسخت حقوق زنان میباشد، طوری که آنها برای مراقبت‌های دوران بچه‌داری حقوق و کمک مالی دریافت می‌کنند!

یکی از امن ترین کشورها برای زنان سوئد است، این کشور حامی سرسخت حقوق زنان میباشد، طوری که آنها برای مراقبت‌های دوران بچه‌داری حقوق و کمک مالی دریافت می‌کنند!
یکی از امن ترین کشورها برای زنان سوئد است، این کشور حامی سرسخت حقوق زنان میباشد، طوری که آنها برای مراقبت‌های دوران بچه‌داری حقوق و کمک مالی دریافت می‌کنند!