بحث این نیست که کی گروه بزنه مهم اینه که یه گروهی باشه که ملت بیان ازش استفاده کنن

بحث این نیست که کی گروه بزنه
مهم اینه که یه گروهی باشه که ملت بیان ازش استفاده کنن