ولی گروه عمومی که همه بتونند عضو بشن نداشتیم

ولی گروه عمومی که همه بتونند عضو بشن نداشتیم
ولی گروه عمومی که همه بتونند عضو بشن نداشتیم
هششش! جایی نگی ها 😃