چقد طول میکشه و تقریبا هزینش چقدر هست؟

چقد طول میکشه و تقریبا هزینش چقدر هست؟
چقد طول میکشه و تقریبا هزینش چقدر هست؟
تقريبا يه سال بيشتر