واسه یه نفر که لیسانس آی تی هست و میخواد وارد بازار کار بشه و شبکه رو دوست داره و میخواد ادامه بده چه دوره ای رو بگذرونه تا وارد بازار کاربشه باهاش؟

واسه یه نفر که لیسانس آی تی هست و میخواد وارد بازار کار بشه و شبکه رو دوست داره و میخواد ادامه بده چه دوره ای رو بگذرونه تا وارد بازار کاربشه باهاش؟