#ارسال_مدارک_به_WES ✅ شما در کل برای هر مقطع دانشگاهی باید این مدارک را ارسال کنید: ۱. کپی ریزنمرات. ۲.کپی دانشنامه. ۳. کپی ترجمه ریزنمرات اگر ریزنمرات شما انگلیسی نیست. ۴.کپی ترجمه دانشنامه اگر دانشنامه شما انگلیسی نیست. ✅ همه مقاطع دانشگاهی را ارسال کنید. ✅ فقط کپی اصل ریزنمرات داخل پاکت گذاشته شود و آن پاکت را دانشگاه مهرو موم کند کافی است ( مابقی مدارک را داخل همان پاکت مهروموم شده قرار دهید یا داخل یک پاکت جدای بدون مهر وموم). صرفا فقط این شرط رعایت بشود. ✅ خود wes نیازی به: ۱. ارسال اصل مدارک یا ارسال اصل ترجمه ها ۲. کپی برابر اصل کردن هیچ کدام از کپی ها ۳. مهر زدن دانشگاه بروی کپی ها ۴. کپی حتما رنگی از مدارک درخواستی ۵. تکمیل فرم درخواست مدارک، امضا و مهر فرم توسط دانشگاه ۶. الزام به ارسال مستقیم پاکت ها توسط دانشگاه و یا خود شما ۷. داشتن مهر دادگستری و وزارت امور خارجه روی ترجمه ها ۸. و ...... ندارد! ⚠️ آن مورد مهر و موم کردن پاکت حاوی کپی ریزنمرات توسط دانشگاه رعایت بشود و مدارک کامل ارسال شود برای wes کفایت می‌کند. ⚠️ مدارک هر مقطعی را دانشگاه آن مقطع باید مهر ‌وموم کند (یا سازمان مرکزی دانشگاه در مورد بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه آزاد یا پیام نور یا جامع علمی کاربردی ) ⚠️ پاکت حاوی مدارک مقاطع مختلف را می توانید هم با هم پست کنید و هم بصورت جداگانه. ✅ این مواردی که مطرح شد چیزهایی است که wes می خواهد و wes نمی خواهد! برای آنهایی که نمی خواهد، در صورت صلاحدید خودتان یا الزام دانشگاه های محل تحصیل، مختارید هر کاری را که دوست دارید و یا لازم می دانید، انجام دهید. ⚠️ البته اینها مواردی است که برای مدارک دانشگاه های ایران صادق هست و برای مدارک سایرکشورها ممکن است که wes نیازمندی های دیگری داشته باشد که در این آدرس می توانید با وارد کردن نام کشور و نوع تحصیلات نیازمندی های آن راببینید ✍خاطرات یک مهاجر @Namaki_Life_Journey ☄گروه تجربیات مهاجران ایرانی کانادا https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ 📚لینک کتابخانه https://t.me/IR_CA_Immigration_library

#ارسال_مدارک_به_WES

✅ شما در کل برای هر مقطع دانشگاهی باید این مدارک را ارسال کنید:

۱. کپی ریزنمرات.

۲.کپی دانشنامه.

۳. کپی ترجمه ریزنمرات اگر ریزنمرات شما انگلیسی نیست.

۴.کپی ترجمه دانشنامه اگر دانشنامه شما انگلیسی نیست.

✅ همه مقاطع دانشگاهی را ارسال کنید.

✅ فقط کپی اصل ریزنمرات داخل پاکت گذاشته شود و آن پاکت را دانشگاه مهرو موم کند کافی است ( مابقی مدارک را داخل همان پاکت مهروموم شده قرار دهید یا داخل یک پاکت جدای بدون مهر وموم). صرفا فقط این شرط رعایت بشود.

✅ خود wes نیازی به:

۱. ارسال اصل مدارک یا ارسال اصل ترجمه ها

۲. کپی برابر اصل کردن هیچ کدام از کپی ها

۳. مهر زدن دانشگاه بروی کپی ها

۴. کپی حتما رنگی از مدارک درخواستی

۵. تکمیل فرم درخواست مدارک، امضا و مهر فرم توسط دانشگاه

۶. الزام به ارسال مستقیم پاکت ها توسط دانشگاه و یا خود شما

۷. داشتن مهر دادگستری و وزارت امور خارجه روی ترجمه ها

۸. و ......

ندارد!

⚠️ آن مورد مهر و موم کردن پاکت حاوی کپی ریزنمرات توسط دانشگاه رعایت بشود و مدارک کامل ارسال شود برای wes کفایت می‌کند.

⚠️ مدارک هر مقطعی را دانشگاه آن مقطع باید مهر ‌وموم کند (یا سازمان مرکزی دانشگاه در مورد بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه آزاد یا پیام نور یا جامع علمی کاربردی )

⚠️ پاکت حاوی مدارک مقاطع مختلف را می توانید هم با هم پست کنید و هم بصورت جداگانه.

✅ این مواردی که مطرح شد چیزهایی است که wes می خواهد و wes نمی خواهد! برای آنهایی که نمی خواهد، در صورت صلاحدید خودتان یا الزام دانشگاه های محل تحصیل، مختارید هر کاری را که دوست دارید و یا لازم می دانید، انجام دهید.

⚠️ البته اینها مواردی است که برای مدارک دانشگاه های ایران صادق هست و برای مدارک سایرکشورها ممکن است که wes نیازمندی های دیگری داشته باشد که در این آدرس می توانید با وارد کردن نام کشور و نوع تحصیلات نیازمندی های آن راببینید

✍خاطرات یک مهاجر

@Namaki_Life_Journey

☄گروه تجربیات مهاجران ایرانی کانادا

https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ

📚لینک کتابخانه
https://t.me/IR_CA_Immigration_library