محدود کردن و قانون گذاری برای ورود اطلاعات از طریق Data Validation 👇👇👇👇👇👇

محدود کردن و قانون گذاری برای ورود اطلاعات از طریق Data Validation
👇👇👇👇👇👇