یکی از پر کاربردترین ابزارها جهت جمع آوری اطلاعات از کارشناسان و متخصصان طراحی و ارائه پرسشنامه می‌باشد که انجام این کار به شیوه های سنتی (کاغذی) مخصوصا در زمانهایی که پراکندگی کارشناسان زیاد باشد بسیار سخت و خسته کننده می‌باشد، در کلیپ آموزشی زیر نحوه به کارگیری نرم افزار اکسل جهت طراحی و به اشتراک گذاری پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات توضیح داده شده است. 👇👇👇👇

یکی از پر کاربردترین ابزارها جهت جمع آوری اطلاعات از کارشناسان و متخصصان طراحی و ارائه پرسشنامه می‌باشد که انجام این کار به شیوه های سنتی (کاغذی) مخصوصا در زمانهایی که پراکندگی کارشناسان زیاد باشد بسیار سخت و خسته کننده می‌باشد، در کلیپ آموزشی زیر نحوه به کارگیری نرم افزار اکسل جهت طراحی و به اشتراک گذاری پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات توضیح داده شده است.
👇👇👇👇