برای مثال فرض کن یه ریدینگ با سوال های true false not given شروع شده و در ادامه سوال های جای خالی اومده در این حالت میشه حدس زد پاراگراف های اول مربوط به سوال های true false not given و پاراگراف های بعدی مربوط به جای خالی ها وقت با خوندن متن و بعد جواب دادن به سوال ها هدر نده

برای مثال
فرض کن یه ریدینگ با سوال های true false not given شروع شده و در ادامه سوال های جای خالی اومده
در این حالت میشه حدس زد پاراگراف های اول مربوط به سوال های true false not given و پاراگراف های بعدی مربوط به جای خالی ها
وقت با خوندن متن و بعد جواب دادن به سوال ها هدر نده