تجربه خودم این بود برای شروع اصلا به زمان توجهی نکن تست رو شروع کن به خوندن برای مثال به سوال اول که yes no not given هست جواب بده اگه جواب درست دادی بررسی کن چرا جواب درست دادی اگه غلط زدی با نزدی بررسی کن کجای کارت اشتباه بوده

تجربه خودم این بود
برای شروع اصلا به زمان توجهی نکن
تست رو شروع کن به خوندن برای مثال به سوال اول که yes no not given هست جواب بده اگه جواب درست دادی بررسی کن چرا جواب درست دادی اگه غلط زدی با نزدی بررسی کن کجای کارت اشتباه بوده