اگر آنقدر شجاعید که در این یخبندان قطبی تصمیم گرفته‌اید آتش‌بازی شب‌سال‌نو را زنده، از بندر قدیمی مونترال تماشا کنید، بدانید که سامانه حمل‌و‌نقل عمومی شهر تا صبح باز است. حتی سرویس ویژه معلولین!

اگر آنقدر شجاعید که در این یخبندان قطبی تصمیم گرفته‌اید آتش‌بازی شب‌سال‌نو را زنده، از بندر قدیمی مونترال تماشا کنید، بدانید که سامانه حمل‌و‌نقل عمومی شهر تا صبح باز است. حتی سرویس ویژه معلولین!
اگر آنقدر شجاعید که در این یخبندان قطبی تصمیم گرفته‌اید آتش‌بازی شب‌سال‌نو را زنده، از بندر قدیمی مونترال تماشا کنید، بدانید که سامانه حمل‌و‌نقل عمومی شهر تا صبح باز است. حتی سرویس ویژه معلولین!