دانشگاه شهید چمران اهواز انجمن علمی دانشجویی فرانسه برگزار میکند: دوره آموزشی زبان فرانسه Café Crème محل برگزاری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهریه: 70.000 تومان ثبت نام: @Renard7 @renardfrancais

دانشگاه شهید چمران اهواز

انجمن علمی دانشجویی فرانسه برگزار میکند:
دوره آموزشی زبان فرانسه
Café Crème
محل برگزاری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شهریه: 70.000 تومان
ثبت نام:
@Renard7
@renardfrancais
دانشگاه شهید چمران اهواز

انجمن علمی دانشجویی فرانسه برگزار میکند:
دوره آموزشی زبان فرانسه
Café Crème
محل برگزاری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شهریه: 70.000 تومان
ثبت نام:
@Renard7
@renardfrancais