@AzzyImmigration ✅✅✅🇦🇺🇦🇺🇦🇺 اس بی اس اطلاعاتی را در مورد برنامه جدید ویزا بدست آورده است که به مردم اجازه می دهد تا با پرداخت ده ها هزار دلار برای آمدن والدین خود به استرالیا پرداخت کنند. طبق آخرین تحولات وزارت مهاجرت در دولت ترنبل، والدین اجازه ویزیت یا دیدار تا ده سال را خواهند گرفت. اما از آنجائیکه دولت سعی برای فشردن بر روی بودجه دارد، فرزندان به ناچار مجبور به پوشش هزینه های مراقبت های پزشکی از پدر و مادر خود خواهند شد. بدنبال سالها فشار بر روی جوامع قومی، مالکوم ترنبل در کمپین انتخاباتی خود وعده تغییرات در ویزای والدین را داد. امروز ، اس بی اس می تواند راه حل دولت را در اینخصوص آشکار کند. ویزای جدید اجازه می دهد تا هر سال بیش از پانزده هزار نفر والدین خود را به استرالیا بیاورند.اما دولت نمی خواهد تا والدین مسن به بار مالی مالیات دهندگان اضافه شوند.بنابراین فرزندان آنها از نظر قانونی ملزم به خرید بیمه درمانی خصوصی برای پدر و مادر خود جهت پوشش هزینه های درمانی آنان هستند. الکس هاک دستیار وزیر مهاجرت طی یک مصاحبه اختصاصی با اس بی اس این طرح را توضیح داد:"این هزینه بزرگی برای مالیات دهندگان برای هزینه های درمانی والدین در طول زمان است. این مشکلی است که تمام دولت های سراسر دنیا با آن دست به گریبان هستند." گفتنی است متقاضیان می توانند با پرداخت پنج هزار دلار برای ویزای سه ساله اقدام کننده یا برای ویزای پنج ساله مبلغ ده هزار دلار پرداخت نمایند، با فرصت تجدید پنج سال دیگر به همین میزان قیمت. @AzzyImmigration

@AzzyImmigration ✅✅✅🇦🇺🇦🇺🇦🇺
اس بی اس اطلاعاتی را در مورد برنامه جدید ویزا بدست آورده است که به مردم اجازه می دهد تا با پرداخت ده ها هزار دلار برای آمدن والدین خود به استرالیا پرداخت کنند.

طبق آخرین تحولات وزارت مهاجرت در دولت ترنبل، والدین اجازه ویزیت یا دیدار تا ده سال را خواهند گرفت.

اما از آنجائیکه دولت سعی برای فشردن بر روی بودجه دارد، فرزندان به ناچار مجبور به پوشش هزینه های مراقبت های پزشکی از پدر و مادر خود خواهند شد.

بدنبال سالها فشار بر روی جوامع قومی، مالکوم ترنبل در کمپین انتخاباتی خود وعده تغییرات در ویزای والدین را داد.

امروز ، اس بی اس می تواند راه حل دولت را در اینخصوص آشکار کند.

ویزای جدید اجازه می دهد تا هر سال بیش از پانزده هزار نفر والدین خود را به استرالیا بیاورند.اما دولت نمی خواهد تا والدین مسن به بار مالی مالیات دهندگان اضافه شوند.بنابراین فرزندان آنها از نظر قانونی ملزم به خرید بیمه درمانی خصوصی برای پدر و مادر خود جهت پوشش هزینه های درمانی آنان هستند.

الکس هاک دستیار وزیر مهاجرت طی یک مصاحبه اختصاصی با اس بی اس این طرح را توضیح داد:"این هزینه بزرگی برای مالیات دهندگان برای هزینه های درمانی والدین در طول زمان است. این مشکلی است که تمام دولت های سراسر دنیا با آن دست به گریبان هستند."

گفتنی است متقاضیان می توانند با پرداخت پنج هزار دلار برای ویزای سه ساله اقدام کننده یا برای ویزای پنج ساله مبلغ ده هزار دلار پرداخت نمایند، با فرصت تجدید پنج سال دیگر به همین میزان قیمت.
@AzzyImmigration