خبر فوری: پخش مصاحبه زنده تخصصی در راستای تغییرات اخیر در قوانین مهاجرتی و شهروندی کشور استرالیا توسط آزاده قرشی؛ وکیل رسمی مهاجرت استرالیا؛با شبکه خبری بی بی سی فارسی ساعت 6 بعد از ظهر امروز 31 فروردین 1396 http://azzyimmi.com.au/اخبار/C-519/پخش-مصاحبه-زنده

خبر فوری:
پخش مصاحبه زنده تخصصی در راستای تغییرات اخیر در قوانین مهاجرتی و شهروندی کشور استرالیا
توسط آزاده قرشی؛ وکیل رسمی مهاجرت استرالیا؛با شبکه خبری بی بی سی فارسی
ساعت 6 بعد از ظهر امروز 31 فروردین 1396
http://azzyimmi.com.au/اخبار/C-519/پخش-مصاحبه-زنده