سِر پیتر کوزگرو، فرماندار کل مشترک المنافع استرالیا، نوروز را به رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی و به مردم ایران تبریک گفته و آرزو کرده آمد سال جدید برای ایرانیان سلامتی و سعادت به همراه داشته باشد.

سِر پیتر کوزگرو، فرماندار کل مشترک المنافع استرالیا، نوروز را به رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی و به مردم ایران تبریک گفته و آرزو کرده آمد سال جدید برای ایرانیان سلامتی و سعادت به همراه داشته باشد.
سِر پیتر کوزگرو، فرماندار کل مشترک المنافع استرالیا، نوروز را به رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی و به مردم ایران تبریک گفته و آرزو کرده آمد سال جدید برای ایرانیان سلامتی و سعادت به همراه داشته باشد.