ممنون. مثلا با 55+5 با اوضاع این روزها امید هست؟

ممنون. مثلا با 55+5 با اوضاع این روزها امید هست؟