ببخشید از چه نظر می فرمایید استراکچرال. چون به هر حال اسس گرفتن سخت تری دارد نسبت به درفت پرسن.

ببخشید از چه نظر می فرمایید استراکچرال. چون به هر حال اسس گرفتن سخت تری دارد نسبت به درفت پرسن.