⭕️➕ زندگی سینما نیست، مثل تئاتر زنده است کات نداره، اگه زمانی خراب کردیم نباید بقیشو ببازیم، فقط میتونیم بقیشو بهتر بازی کنیم. @Wikipc

⭕️➕ زندگی سینما نیست، مثل تئاتر زنده است کات نداره، اگه زمانی خراب کردیم نباید بقیشو ببازیم، فقط میتونیم بقیشو بهتر بازی کنیم.@Wikipc
⭕️➕ زندگی سینما نیست، مثل تئاتر زنده است کات نداره، اگه زمانی خراب کردیم نباید بقیشو ببازیم، فقط میتونیم بقیشو بهتر بازی کنیم.@Wikipc