⭕️➕ زندگی کوتاهتر از آن است که به خصومت بگذرد و قلبها ارزشمندتر از آن هستند که بشکنند، یادمان باشد مهربانی هزینه ای ندارد. @Wikipc

⭕️➕ زندگی کوتاهتر از آن است که به خصومت بگذرد و قلبها ارزشمندتر از آن هستند که بشکنند، یادمان باشد مهربانی هزینه ای ندارد.


@Wikipc
⭕️➕ زندگی کوتاهتر از آن است که به خصومت بگذرد و قلبها ارزشمندتر از آن هستند که بشکنند، یادمان باشد مهربانی هزینه ای ندارد.


@Wikipc