⭕️➕ بزرگترین دشمن انسان، مقایسه خود با دیگران است. غافل از اینکه هر کس در مسیری کاملا متفاوت از دیگری در حال سفر و یادگیری است. @Wikipc

⭕️➕ بزرگترین دشمن انسان، مقایسه خود با دیگران است. غافل از اینکه هر کس در مسیری کاملا متفاوت از دیگری در حال سفر و یادگیری است.


@Wikipc
⭕️➕ بزرگترین دشمن انسان، مقایسه خود با دیگران است. غافل از اینکه هر کس در مسیری کاملا متفاوت از دیگری در حال سفر و یادگیری است.


@Wikipc