​ـ (CENTRAL PROCECCING UNIT) یا CPU واحد پردازش مرکزی: قسمت اصلی کامپیوتر و در عین حال مهمترین بخش آن است. ـ سرعت و ولتاژ که دو جزء مهم CPU است معمولاً بر روی آن نوشته شده است. ـ هر مدل CPU دارای مادر بورد مختص به خود می‌باشد. ـ برای خنک کردن کامپیوتر و مخصوصاً CPU باید از فن استفاده کرد. ـ هر مدل CPU دارای مادر بورد مختص به خود می‌باشد. #آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_4 @Wikipc

​ـ (CENTRAL PROCECCING UNIT) یا CPU واحد پردازش مرکزی: قسمت اصلی کامپیوتر و در عین حال مهمترین بخش آن است.

ـ سرعت و ولتاژ که دو جزء مهم CPU است معمولاً بر روی آن نوشته شده است.
ـ هر مدل CPU دارای مادر بورد مختص به خود می‌باشد.
ـ برای خنک کردن کامپیوتر و مخصوصاً CPU باید از فن استفاده کرد.
ـ هر مدل CPU دارای مادر بورد مختص به خود می‌باشد.

#آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_4
@Wikipc