⭕️➕ مثل درخت باش، در تهاجمِ پاییز و زمستان، هرچه برگهایش را از دست دهد، باز روح زندگی را برای بهار نگه می دارد @Wikipc

⭕️➕ مثل درخت باش، در تهاجمِ پاییز و زمستان، هرچه برگهایش را از دست دهد، باز روح زندگی را برای بهار نگه می دارد


@Wikipc
⭕️➕ مثل درخت باش، در تهاجمِ پاییز و زمستان، هرچه برگهایش را از دست دهد، باز روح زندگی را برای بهار نگه می دارد


@Wikipc