معلمی که توی غنا با کمترین امکانات مشغول تدریس Microsoft Word هست. این خبر به گوش مایکروسافت رسیده و اون‌ها هم یک کامپیوتر براش ارسال کردند. #اخبار #مایکروسافت @Wikipc

معلمی که توی غنا با کمترین امکانات مشغول تدریس Microsoft Word هست.
این خبر به گوش مایکروسافت رسیده و اون‌ها هم یک کامپیوتر براش ارسال کردند.
#اخبار #مایکروسافت


@Wikipc
معلمی که توی غنا با کمترین امکانات مشغول تدریس Microsoft Word هست.
این خبر به گوش مایکروسافت رسیده و اون‌ها هم یک کامپیوتر براش ارسال کردند.
#اخبار #مایکروسافت


@Wikipc