​محتویات control Panel : 3 ـ Add / Remove Program : شامل سه بخش است: A ) قسمت install / uninstall : لیست برنامه‌های 32Bit ویندوز بعد از نصب در اینجا ظاهر می‌شوند. که برای حذف این برنامه‌ها از اینجا عمل می‌کنیم. B ) قسمت setup : در اینجا می‌توانیم برنامه‌هایی از خود سیستم ویندوز را حذف یا اضافه کنیم. برای حذف برنامه‌ها احتیاج به CD ویندوز نیست ولی هنگام نصب‌ به CD ویندوز نیاز داریم. C ) قسمت startup disk : برای ساختن دیسک سیستم است. که ممکن است در اینجا به CD ویندز نیاز داشته باشیم:add/remove : start up disk /creat disk و در صورت نیاز به ساختن یک دیسک سیستم دیگر از مسیر Mycomputer floppy copydisk continue استفاده می‌کنیم. #آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_13 @Wikipc

​محتویات control Panel :
3 ـ Add / Remove Program : شامل سه بخش است:

A ) قسمت install / uninstall : لیست برنامه‌های 32Bit ویندوز بعد از نصب در اینجا ظاهر می‌شوند. که برای حذف این برنامه‌ها از اینجا عمل می‌کنیم.
B ) قسمت setup : در اینجا می‌توانیم برنامه‌هایی از خود سیستم ویندوز را حذف یا اضافه کنیم. برای حذف برنامه‌ها احتیاج به CD ویندوز نیست ولی هنگام نصب‌ به CD ویندوز نیاز داریم.
C ) قسمت startup disk : برای ساختن دیسک سیستم است. که ممکن است در اینجا به CD ویندز نیاز داشته باشیم:add/remove : start up disk /creat disk و در صورت نیاز به ساختن یک دیسک سیستم دیگر از مسیر Mycomputer floppy copydisk continue استفاده می‌کنیم.

#آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_13
@Wikipc