​فرایند تولید یک محصول در آینده از نگاه زیمنس 1- اسکن/ دریافت اطلاعات از مشتری (در این مثال، اسکن پای مشتری برای تولید کفش متناسب با نیاز کاربر) 2- استفاده از اپلیکیشن برای کاستومایز کردن محصول دلخواه 3- تولید محصول مبتنی بر دوقلوی دیجیتال 4- ارسال محصول با پهپاد تجاری به درب خانه مشتری 5- دریافت محصول دلخواه توسط مشتری 6- استفاده از شبکه اجتماعی برای بازخورد مناسب و تولید محصول مناسب در آینده #اخبار #زیمنس @Wikipc

​فرایند تولید یک محصول در آینده از نگاه زیمنس

1- اسکن/ دریافت اطلاعات از مشتری (در این مثال، اسکن پای مشتری برای تولید کفش متناسب با نیاز کاربر)
2- استفاده از اپلیکیشن برای کاستومایز کردن محصول دلخواه

3- تولید محصول مبتنی بر دوقلوی دیجیتال

4- ارسال محصول با پهپاد تجاری به درب خانه مشتری

5- دریافت محصول دلخواه توسط مشتری

6- استفاده از شبکه اجتماعی برای بازخورد مناسب و تولید محصول مناسب در آینده

#اخبار #زیمنس
@Wikipc